Rosalie Iemhoff

Titels Dr.
Initials R.
Main position Universitair hoofddocent
Chair mathematical logic
Secretary of Arend Heyting Foundation
Employed by Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen
Janskerkhof 13
Kamer1.09
3512 BL Utrecht
tel.  030 253 5575
Personal website