André Aleman

Titels Prof. dr.
Initials A.
Main position Hoogleraar UMCG en RUG/Wetenschappelijk directeur BCN-Neuroimaging Center
Disciplines Psychiatry, clinical psychology
  Psychology
  Neurology
Chair Cognitieve neuropsychiatrie
Alumnus of The Young Academy
Employed by Universitair Medisch Centrum Groningen
Neuroimaging Center
Antonius Deusinglaan 2
9713 AW Groningen
tel.  050 363 8798
a.aleman@umcg.nl
Personal website
Research/publications