EASAC-bodemrapport ‘Opportunities for soil sustainability in Europe’

26 september 2018

Op 26 september publiceerde de European Academies Science Advisory Council (EASAC) in Brussel een nieuw rapport getiteld Opportunities for soil sustainability in Europe. Hierin zegt de raad, die de nationale wetenschapsacademies van de EU, Noorwegen en Zwitserland vertegenwoordigt, dat uit haar meest recente onderzoek naar voren komt dat beleidsmakers mogelijkheden voor bodembescherming en duurzaam bodembeheer in Europa moeten aangrijpen.

Bodems spelen een centrale rol in klimaatregulering, voeding met hoge voedingswaarde, landbouw en biodiversiteit. Maar ondanks hun belang voor maatschappij en natuur staan bodems laag op de Europese beleidsagenda. Er zijn echter tal van beleidsmogelijkheden om het Europese bodembeheer toekomstbestendig te maken en de wereldwijde bodemdegradatie tegen te gaan. Om deze mogelijkheden aan te grijpen, is het echter nodig dat de EU-lidstaten en EU-instellingen zich achter de beleidsmaatregelen scharen.

Vanwege onvoldoende steun onder de lidstaten zag de Europese Commissie zich in 2014 genoodzaakt om haar voorstellen voor een Bodemrichtlijn in te trekken. Nog altijd heeft Europa geen goede benchmarks voor duurzaam bodembeheer en moeten de verschillende nationale monitoringsystemen beter op elkaar worden afgestemd. In een recent commentaar ging Elisabeth Köstinger namens het Oostenrijkse Voorzitterschap van de EU in op het belang van bodembescherming, maar vooralsnog is er geen sprake van een gezamenlijke aanpak van de lidstaten.

Internationaal neemt daarentegen de aandacht voor de bodem toe sinds het Internationale Jaar van de Bodem in 2015 en initiatieven naar aanleiding daarvan, waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Bovendien zijn veel toeleveringsketens en de circulaire economie afhankelijk van de bodem en de bijbehorende ecosysteemdiensten, zodat de huidige wereldwijde bodemdegradatie (12 miljoen hectare per jaar) een bedreiging vormt voor de toekomstige voedsel- en grondstoffenvoorziening en het welzijn van de mens.

De belangrijkste aandachtspunten in het EASAC-rapport zijn klimaatverandering, ontbossing en blijvend bodemverlies, biodiversiteit, biobrandstoffen, volksgezondheid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Aan dit project is twee jaar gewerkt onder leiding van de KNAW en een werkgroep van deskundigen.

Aan dit project is twee jaar gewerkt onder leiding van de KNAW en een werkgroep van deskundigen. Voorzitter van de werkgroep was Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Meer informatie

Lees het volledige persbericht (pdf).

Download Opportunities for soil sustainability in Europe (pdf).

Over EASAC

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) is een samenwerking tussen de nationale academies van EU-lidstaten. De organisatie zet zich in voor een breed aanbod van onafhankelijk en betrouwbaar wetenschappelijk advies  aan beleidsmakers in Europa. EASAC laat wetenschap op die manier een grotere rol spelen in de formulering van beleid op Europees niveau.