EASAC-statement over nieuwe veredelingstechnieken

30 juli 2015

In New Breeding Techniques zet de EASAC haar standpunt uiteen over het grote belang om innovatie op het gebied van plantenveredeling te stimuleren, en zo een bijdrage te leveren aan de EU-doelstellingen op het gebied van landbouw en voedsel- en voedingszekerheid.

Door ontwikkelingen in het genoomonderzoek ontstaan er in rap tempo nieuwe veredelingsmethoden om gewassen te verbeteren. Hierdoor kunnen nauwkeurige, gerichte en betrouwbare genetische veranderingen tot stand worden gebracht (wat dus anders is dan bij de tot nu geproduceerde GGO's (genetisch gemodificeerde organismen)). Wanneer deze methoden worden geïntegreerd in alle reeds beschikbare methoden en men voortbouwt op de bestaande goede agronomische praktijk, bieden zij belangrijke kansen voor de duurzame intensivering van landbouw en voedselzekerheid. In tegenstelling tot chemische of door straling veroorzaakte mutagenese (de klassieke methode voor gewassenverbetering) leiden de nieuwe veredelingstechnieken niet tot meerdere, onbekende en onbedoelde mutaties in het gen.

Bij diverse van deze technieken ontstaat er een plant zonder voor de soort vreemd DNA-materiaal, zodat deze niet te onderscheiden is van een product dat wordt verkregen met behulp van klassieke veredelingstechnieken. Dit roept de vraag op wat genetisch gemodificeerd precies betekent en het vraagt ook om de modernisering van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Aanbevelingen:

  • Het Europese (EU-)beleid op het gebied van landbouwinnovatie dient transparant en proportioneel te zijn, en er moet rekening worden gehouden met de wereldwijde ontwikkelingen en ervaring op wetenschappelijk gebied.
  • Het beleid moet tijdig eventuele onduidelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving aanpakken. Wij vragen de toezichthoudende instanties van de EU om producten van nieuwe veredelingstechnieken die geen vreemd DNA-materiaal bevatten, niet onder de GGO-wet- en regelgeving te laten vallen.
  • Het doel in de EU zou moeten zijn om de specifieke eigenschap en/of het specifieke product te reguleren, niet de technologie.
  • De Europese Commissie en de lidstaten zouden meer moeten doen om fundamenteel onderzoek in de plantenwetenschappen te ondersteunen en veldonderzoek naar nieuwe varianten van gewassen te beschermen.
  • Door modernisering van de Europese wet- en regelgeving zouden de implicaties van de huidige beleidshiaten kunnen worden aangepakt, om de wetenschap en innovatie op regionaal en wereldniveau te ondersteunen. Tegelijkertijd blijft de noodzaak bestaan om een brede discussie te blijven voeren over belangrijke kwesties, onder andere over de vraag of het voorzorgsbeginsel op dit moment juist wordt toegepast.

Download

Lees het volledige EASAC-statement New Breeding Techniques (pdf) op de EASAC-pagina op deze website.

Over EASAC

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) is een samenwerking tussen de nationale academies van EU-lidstaten. De organisatie zet zich in voor een breed aanbod van onafhankelijk en betrouwbaar wetenschappelijk advies  aan beleidsmakers in Europa. EASAC laat wetenschap op die manier een grotere rol spelen in de formulering van beleid op Europees niveau.