Europese wetenschapsacademies waarschuwen EU voor consequenties landbouwbeleid

10 juli 2013

De EASAC (European Academies Science Advisory Council) waarschuwt de Europese Commissie dat haar beleid ten aanzien van transgene gewassen een bedreiging vormt voor de toekomst van onze landbouw. Wet- en regelgeving moet zich richten op producten en niet op technologieën.

In zijn rapport 'Een vruchtbare toekomst' waarschuwt de EASAC voor de mogelijk ernstige wetenschappelijke, economische en maatschappelijke gevolgen van het beleid van de Europese Unie ten aanzien van transgene gewassen. Het rapport is opgesteld door onafhankelijke deskundigen. Zij stellen in sterke bewoordingen dat het belangrijk is dat de Europese Commissie zich rekenschap geeft van het wetenschappelijke bewijs en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, temeer daar het Europese beleid niet alleen invloed heeft op Europa, maar ook op de ontwikkelingslanden in het algemeen en Afrika in het bijzonder.
icon_downl_generiek.gifDe Nederlandse niet-technische samenvatting van het rapport

EU loopt achterstand op

"De EU blijft achter op het gebied van landbouwinnovatie ten opzichte van haar internationale concurrenten, en dit heeft niet alleen implicaties voor de EU-doelstellingen voor wetenschap en innovatie, maar ook voor het milieu en de landbouw. Daarnaast heeft het EU-beleid een belangrijk effect op ontwikkelingslanden, niet in de laatste plaats op Afrika. Ook met deze consequenties moet rekening worden gehouden bij het overwegen van de strategische opties van de EU", aldus professor Sir Brian Heap, voorzitter van EASAC.

Aanpassing wet- en regelgeving dringend noodzakelijk

In het veertig pagina's tellende rapport wordt genetische modificatie van gewassen vanuit een aantal nieuwe invalshoeken bekeken. In het rapport wordt dringend geadviseerd dat de Europese Unie de wet- en regelgeving inzake genetische modificatie zodanig aanpast dat deze is gericht op het product of de eigenschap in plaats van op het proces. "Als er EU-beleid zou worden ingevoerd dat zou leiden tot een bredere acceptatie van gewasverbetering door middel van genetische modificatie, zou dat allerlei positieve gevolgen hebben. Het zou leiden tot verduurzaming van de voedselproductie in Europa, verbetering van de concurrentiepositie van de EU op het gebied van landbouwinnovatie, verhoging van de non-food-biomassaproductie en reductie van de ecologische voetafdruk van de EU als gevolg van de sterke afhankelijkheid van de invoer van landbouwproducten.Het rapport roept de EU op snel actie te ondernemen wat betreft de status en regulering van de laatste ontwikkelingen in NBT (New Breeding Techniques), een belangrijke nieuwe landbouwtechnologie. EASAC waarschuwt dat dit essentieel is als Europa niet achterop wil raken doordat nieuwe kansen te laat worden aangegrepen, iets wat niet voor het eerst zou zijn in de geschiedenis van het Europese beleid. Samen met dit rapport verschijnt in het vakblad Nature World View ook een artikel van EASEAC over NBT's .

Pleidooi voor maatschappelijk draagvlak

Net als bij eerdere rapporten over controversiële onderwerpen benadrukt EASAC dat het cruciaal is dat het publiek zich bewust is van de wetenschappelijke, economische, strategische en milieuaspecten. "Dit zal invloed hebben op de keuzes van mensen, het nationale politieke debat en de prioriteiten die de EU stelt." EASAC wil graag een rol in dit debat blijven spelen", aldus Sir Brian.

Voor meer informatie

Het volledige rapport, een managementsamenvatting en (de Engelstalige) niet-technische samenvatting kunnen worden gedownload op de website van EASAC.