Persbericht Fryske Akademy KNAW

Maatschappelijke relevantie Fryske Akademy ‘excellent’. Visitatiecommissie velt oordeel over 2009-2014

19 februari 2016

De Fryske Akademy, een van de instituten van de KNAW, doet het uitstekend op het gebied van maatschappelijke relevantie. Die waardering geeft de externe visitatiecommissie die in opdracht van de KNAW de onderzoeksprestaties van het wetenschappelijk instituut heeft geëvalueerd. 

De Akademy verweeft fundamenteel en toegepast onderzoek onder meer door handvatten te bieden voor provinciaal taal- en onderwijsbeleid en mee te werken aan de versterking van het academisch klimaat in Friesland. Die verwevenheid met haar omgeving ‘is in feite al sinds de oprichting van de Akademy een integraal onderdeel van haar identiteit’, stelt de commissie in het visitatierapport dat vandaag online is gepubliceerd.

Een zeskoppige externe visitatiecommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Geert Booij heeft eind vorig jaar de onderzoeksprestaties van de Fryske Akademy in de periode 2009-2014 geëvalueerd. Hiervoor brachten de commissieleden afgelopen november een bezoek aan het Friese onderzoeksinstituut. ‘De commissie heeft met genoegen kunnen vaststellen dat de Fryske Akademy een wetenschappelijke instelling is met kwaliteit en potentie’, schrijft voorzitter Geert Booij.

‘Onderzoekers van de FA delen hun bevindingen voortdurend. Er worden vele en druk bezochte publiekslezingen gehouden en er verschijnen regelmatig "populariserende" publicaties van de hand van FA-medewerkers’, aldus de commissie. Maar ook zijn er kritiekpunten. Zo merkt de commissie op dat de Fryske Akademy zich internationaal nog meer zou kunnen en moeten profileren om in het wetenschappelijk veld te presteren. ‘Er zijn wel incidentele publicaties in toptijdschriften, maar het ambitieniveau zou hoger kunnen zijn.’

De Fryske Akademy werd beoordeeld op de drie criteria van het door KNAW, NWO en VSNU ontwikkelde Standaard Evaluatie Protocol (SEP): wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. De Fryske Akademy scoort op het criterium wetenschappelijke kwaliteit goed, op maatschappelijke relevantie excellent en op toekomstbestendigheid zeer goed.

Reactie Fryske Akademy

Directeur-bestuurder Hanno Brand van de Fryske Akademy noemt de conclusies van het rapport ‘bemoedigend’. ‘De commissie heeft er alle vertrouwen in dat de gewenste kwaliteitsverhoging en internationalisering van de wetenschappelijke output snel kan worden bewerkstelligd’, schrijft Brand in zijn repliek op het evaluatierapport.

Reactie KNAW-bestuur

Het bestuur van de KNAW spreekt in zijn reactie bezorgdheid uit over het predicaat ‘goed’ voor de onderzoekskwaliteit van de Fryske Akademy. ‘Hier heeft de FA nog een relevante verbeterslag te maken’, stelt het KNAW-bestuur, dat voor de komende jaren concrete verbeteringen verwacht. ‘Het gewenste verbetertraject zal in concrete termen van jaarlijks te behalen doelen worden vastgelegd in een convenant met het instituut.’

Over de Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Friese taal en maatschappij, meertaligheid en regionale geschiedenis. Het instituut geeft boeken en taalhulpmiddelen uit, organiseert symposia, lezingen en congressen en is sinds 1992 gelieerd aan de KNAW. Meer informatie op onze website www.fryske-akademy.nl.