Evaluatie van portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

20 juli 2018

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de portfolio-evaluatie. 

In zijn Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst wees het toenmalige kabinet op de belangrijke complementaire functie en hoge kwaliteit van deze instituten. Tegelijk sprak het kabinet de ambitie uit om het stelsel te analyseren en beoordelen met het oog op de toekomst. In 2016 is hiertoe een nulmeting opgesteld. In 2018 wordt het institutenportfolio van NWO en KNAW geëvalueerd.

In de portfolio-evaluatie kijkt een onafhankelijke commissie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat voor beleid daarvoor nodig is. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019. 

Tijdlijn

  • Voorjaar 2018: voorbereiding stukken voor de commissie
  • 5 juli: teleconferentie commissie
  • 4-5 oktober 2018: eerste bijeenkomst van de commissie
  • 5-9 november 2018: tweede bijeenkomst van de commissie  en schrijven concept-rapport
  • Half februari 2019: oplevering definitieve rapport 

Documenten

De commissie beschikt over de volgende documenten. In de Terms of Reference portfolio-evaluatie NWO- en KNAW-instituten 2018 staat de opdracht van het bestuur van de KNAW en de Raad van Bestuur van NWO aan de commissie.

De nulmeting  is het resultaat van de eerste fase van de portfolio-evaluatie. Dit is een door NWO en KNAW zelf opgesteld overzicht van feiten over de instituten en een beschrijving van hun (beleids)omgeving.

KNAW en NWO zijn van mening dat institutenstelsel meerwaarde biedt voor het Nederlandse kennislandschap, omdat instituten rollen vervullen die andere kennisinstellingen niet kunnen vervullen. In deze documenten hebben NWO en KNAW hun visie op de instituten gegeven:

Het besturingsmodel van zowel de NWO- als de KNAW-instituten staat beschreven in:

Daarnaast beschikt de commissie over gegevens per instituut. Van ieder instituut is beschreven: de missie, historie, (inter)nationale rol en meerwaarde, positie in het kennis- en maatschappelijk landschap, toekomst en strategie, plus een samenvatting van de SEP-evaluatie. Het volledige overzicht staat op deze pagina: https://www.nwo.nl/documenten

Downloads (pdf)

SEP-evaluatie KNAW-instituten

Overzicht van evaluaties van de KNAW-instituten