KNAW-rapport over de nieuwe rol van de biologie

9 november 2011

Nederland heeft een sterke positie in de biowetenschappen, concludeert de KNAW in haar pas verschenen verkenning Nieuwe Biologie. Dat is te danken aan een combinatie van internationaal toonaangevende wetenschap, goede opleidingen en internationaal gerichte innovatieve bedrijven. De Akademie wijst in het rapport vijf gebieden aan waarin het Nederlandse onderzoek vooral focus, massa én internationale impact heeft.

Maar er zijn nu ook dringend maatregelen nodig om onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie te versterken.
 
Geen wetenschap is de laatste dertig jaar zo sterk veranderd als de biologie. Onze kennis van de levende materie, van de (moleculaire) bouwstenen van het leven tot de biosfeer, is drastisch vergroot. De biologie werkt tegenwoordig nauw samen met aangrenzende disciplines, zoals medische en technische wetenschappen, natuur- en scheikunde (vandaar de ‘nieuwe biologie’). We hebben de biologie nodig op vele gebieden - van gezondheid, voedselzekerheid, ecosystemen, biodiversiteit tot de biobased economy. In zes van de negen topsectoren werkt de nieuwe biologie als belangrijke basis van onze kenniseconomie: agrofood, tuinbouw & uitgangsmaterialen, life sciences, chemie, energie en water. De economische impact van het terrein wordt in het rapport geschat op minstens 30 miljard euro per jaar.

Wel waarschuwt de Akademie dat op dit moment die gunstige ontwikkelingen in de biologie stil dreigen te vallen. Zo zijn bijvoorbeeld de investeringen in onderwijs en onderzoek van overheid en bedrijfsleven al tien jaar lang lager dan in de meeste andere westerse landen en dat begint nu effect te krijgen. In diezelfde periode verdubbelde het aantal studenten in de nieuwe biologie, maar de vaste staf is op zijn best gelijk gebleven. Opleidingen dreigen daarmee te worden uitgehold.

De strategische verkenning Nieuwe biologie – het kloppend hart van de life sciences is geschreven door een breed samengestelde commissie, met leden uit wetenschap en bedrijfsleven, onder voorzitterschap van  Akademielid Rudy Rabbinge. Het rapport doet aanbevelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en kennisvalorisatie.

Het is de bedoeling dat partijen in het veld op korte termijn aan de slag gaan met de aanbevelingen en op basis van de KNAW verkenning een uitgewerkt (sector) plan gaan opstellen.

De verkenning Nieuwe Biologie is gratis te bestellen of te downloaden