KNAW start toezicht op IPCC-analyse Planbureau voor de Leefomgeving

9 maart 2010

Op verzoek van de minister van VROM stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een wetenschappelijke commissie in die zal fungeren als onafhankelijk toezichthouder op het onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving doet naar fouten in de rapportage van het IPCC.

De commissie van toezicht beoordeelt of het onderzoek van het Planbureau wordt gedaan zonder vooringenomenheid en volgens de in de wetenschap gebruikelijke procedures van kwaliteitsbewaking. Leden van de commissie zijn prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de WUR (voorzitter), prof. dr. Peter Nijkamp, universiteitshoogleraar aan de VU, prof. dr. ir. Johan Bouma, emeritus hoogleraar bodemkunde aan de WUR, en prof. dr. Ronald Griessen, hoogleraar experimentele vaste stoffysica aan de VU. Zij worden zo nodig bijgestaan door andere leden van de KNAW.

De commissie zal in maart een oordeel geven over de manier waarop het PBL het onderzoek wil uitvoeren, en in mei over het resultaat van het onderzoek. De KNAW heeft een onafhankelijke rol en zal over haar bevindingen direct aan de minister rapporteren.

Voor meer informatie

Irene van Houten, Afdeling Communicatie KNAW, telefoon 020 5510 733 of 06 1137 5909.