Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen

3 oktober 2012

In 2011 stelde de Akademie voor om voor de geesteswetenschappen een nieuw beoordelingssysteem te gebruiken dat beter is toegesneden op de aard van de productie en communicatie in die gebieden. Met aandacht voor boeken, diversiteit in talen, en andere publicatiemedia dan de Web of Science-tijdschriften. Ook de bijdrage van onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken en het debat daarover in de kwaliteitsbepaling wordt nadrukkelijk meegenomen.

Het voorgestelde systeem is inmiddels uitgebreid met het veld besproken en gebleken is dat er brede steun voor is. Wel moet er nog enig ontwikkelwerk worden verricht, ondermeer op het gebied van tijdschriftenclassificatie en indicatoren voor maatschappelijke relevantie. De decanen hebben aangegeven dat zij hierbij het voortouw willen nemen en de KNAW juicht dat toe.

De KNAW publiceerde twee rapporten over dit onderwerp, die in nauwe samenhang met elkaar gelezen dienen te worden:
Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen (2011) en onlangs Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen.

Om de implementatie van het systeem te bevorderen heeft de KNAW voor de komende twee jaar een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar in de Geschiedenis van de filosofie Keimpe Algra.