Lancering Nederlands platform voor de bestudering van religie en levensbeschouwing

13 oktober 2016

Naar aanleiding van de KNAW-verkenning Theologie en Religiestudies Klaar om te wenden heeft een aantal theologische en religiewetenschappelijke opleidingen en onderzoekscholen een landelijk verbindings- en profileringsplatform opgericht voor de bestudering van religie en levensbeschouwing onder de naam Netherlands Academy of Religion (NAR).

Verkenning theologie en religiewetenschappen

De KNAW Verkenningscommissie theologie en religiewetenschappen concludeerde in mei 2015 in haar rapport dat de toekomst van de Nederlandse religiewetenschap en theologie afhankelijk is van heroriëntatie en krachtige samenwerking. Zowel de religiewetenschap als de theologie worstelen al twintig jaar met bezuinigingen en versnippering. Kwaliteit en relevantie dreigen daardoor in gevaar te komen. Nodig is een heldere visie op de rol in de samenleving, en meer samenhang en samenwerking in onderzoek en onderwijs. De NAR beoogt deze aanbevelingen van de verkenningscommissie in de toekomst te verwezenlijken.

Netherlands Academy of Religion

De Netherlands Academy of Religion gaat inhoudelijke samenwerkingsverbanden van faculteiten/departementen, onderzoekscholen, vakverenigingen en individuele wetenschappers/studenten ondersteunen, uitwerken en coördineren.

De taak van de NAR is tweeledig:

  • versterken van de bestudering van religie
    Hiertoe worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd die als doel hebben partijen met elkaar in verbinding te brengen en daarbij discipline-overschrijdend en vernieuwend te werk te gaan.
  • voor het voetlicht brengen van de maatschappelijke relevantie van het inzicht in religie
    Het platform doet dat onder meer door stimulering van valorisatieactiviteiten die academische kennis van religie verbinden met maatschappelijke, bestuurlijke en politieke stakeholders en de journalistiek.

Dit initiatief wordt gelanceerd op 25 en 27 oktober, tijdens de Autumn School van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiestudies (NOSTER) en de Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS) en voorafgaand aan de conferentie van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG). Beide bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.