NIOD-onderzoek belicht 'De oorlog' als wereldwijd fenomeen. Nieuw boek verbindt globalisering en 'nieuwe Nederlanders' met geschiedschrijving Tweede W

21 december 2010

(Persbericht NIOD-KNAW) Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD-KNAW) presenteert op 7 oktober a.s. de publicatie: 'Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders & de geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog'.

Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS neemt het eerste exemplaar in ontvangst op een door NIOD en FORUM (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) georganiseerde bijeenkomst in Den Haag.

De jaren '40-'45 vormen nog altijd een bijzondere herinnering in onze samenleving. De blik blijft daarbij sterk op Nederland gericht, terwijl 'de bezetting' onderdeel was van een daadwerkelijk mondiaal conflict: de Tweede Wereldoorlog. Nu globalisering en immigratie de wereld dichterbij brengen, is het tijd om ook het zicht op de oorlogsjaren te verbreden.

Deze nieuwe studie, geschreven door de NIOD-historici dr. Kees Ribbens, Joep Schenk MA en dr. Martijn Eickhoff, laat zien hoe uiteenlopend de ervaringen waren in verschillende delen van de wereld tussen 1937 en 1945. Want al werden bijna alle samenlevingen geraakt door de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen in bezet Nederland waren niet exemplarisch voor de oorlogsperiode elders. Veel Nederlanders weten weinig over deze uiteenlopende geschiedenissen van buiten de eigen landsgrenzen, terwijl de daaraan verbonden herinneringen wel voortleven onder immigranten in Nederland.

Oorlog op vijf continenten gaat in op de oorlogsgeschiedenis van acht verschillende 'herkomstlanden': China, Indonesië, Joegoslavië, Marokko, de Nederlandse Antillen, de Sovjet-Unie, Suriname en Turkije. Daarnaast besteedt het onderzoek aandacht aan het beeld dat oude en nieuwe Nederlanders sinds 1945 van deze oorlog hebben. In elke periode wordt opnieuw en op eigen wijze teruggeblikt op 'de oorlog'. Diverse groepen hebben daarbij in de loop der decennia aandacht en erkenning gevraagd voor hun lotgevallen. In recente jaren confronteren globalisering en migratie verschillende herinneringen en zienswijzen met elkaar; nieuwkomers plaatsen eigen accenten in het beeld van de oorlog. Een dergelijk multicultureel beeld leidt soms tot frictie, waarmee wordt onderstreept dat de actuele betekenis van de Tweede Wereldoorlog in beweging is. De bewustwording dat de Tweede Wereldoorlog behalve vaderlandse geschiedenis ook wereldgeschiedenis is, verloopt niet zonder slag of stoot.

Presentatie

De presentatie vindt plaats op dinsdag 7 oktober 2008, Sociëteit de Vereeniging 15.00 - 17.00 uur.
15.00 uur Ontvangst (dagvoorzitter Rob Trip)
15.15 Opening door Sadik Harchaoui, voorzitter Raad van Bestjuur FORUM.
15.20 Boekpresentatie door Kees Ribbens, onderzoeker NIOD.
15.35 Overhandiging en reactie mevr. J. Bussemaker, staatsecretaris van VWS.
15.45 Paneldiscussie met o.a. Ruben Gowricharn, Kees Ribbens, Erik-Jan Zürcher, Jan van Kooten, Carla van Boxtel en Yasmine allas.
16.50 Afsluiting door Marjan Schwegman, directeur NIOD.

Boekgegevens

Kees Ribbens, Joep Schenk en Martijn Eickhoff, Oorlog op vijf continenten. Nieuwe Nederlanders & de geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog (Uitgeverij Boom, Amsterdam 2008) 342 p., ISBN 978 90 8506 643 9, EUR 19,50.

Recensie-exemplaren zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Kristel Dumoulin van Uitgeverij Boom, 020 - 520 0127, fax 020 - 625 3327.

Illustraties zijn verkrijgbaar bij Anne Helfrich van het NIOD, 020 - 523 3870.

Over de auteurs
De auteurs zijn als historici en onderzoekers verbonden aan het NIOD dat momenteel verdere onderzoeksplannen ontwikkelt op het terrein van de globalisering van oorlogsherinneringen. Kees Ribbens houdt zich bezig met de bestudering van de historische cultuur, de multiculturele samenleving en de wereldgeschiedenis. Joep Schenk bestudeert de rol van religie in de Tweede Wereldoorlog en de moderne Italiaanse geschiedenis. Martijn Eickhoff schrijft over diverse aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderwerpen en doceert cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Verdere informatie

Nadere informatie is verkrijgbaar bij het NIOD, Conny Kristel, 020 - 523 3800
Engelse versie van het persbericht op aanvraag beschikbaar.