Overeenstemming kabinet en stakeholders over Akkoord voor de Noordzee

22 juni 2020

De KNAW Klankbordcommissie Noordzee ondersteunde het afgelopen jaar de deelnemers aan het Noordzeeoverleg als wetenschappelijk klankbord en wetenschapscommissie. Op 19 juni heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het definitieve Akkoord voor de Noordzee aan de Kamer aangeboden, in navolging op het Onderhandelaarsakkoord dat Jacques Wallage, voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, op 10 februari presenteerde.

Het Noordzeeoverleg (NZO), dat bestaat uit de rijksoverheid, energieorganisaties, visserijorganisaties, havenbedrijven en NGPO’s, heeft deze periode in gezamenlijkheid gewerkt aan een akkoord voor de Noordzee onder onafhankelijk voorzitterschap van OFL-voorzitter Jacques Wallage.

In het akkoord staan gedragen keuzes en afspraken voor de opgaven voor voedsel, natuur en energie, rekening houdend met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart en zandwinning.

Met de klankbordcommissie Noordzee heeft de KNAW een nieuwe adviesvorm toegepast. Een vorm voor een kort en snel advies over een actueel thema. Een werkwijze waar zowel de KNAW als het Noordzeeoverleg tevreden op terugkijken. Deelnemers aan het Noordzeeoverleg werken in aanvulling op het Noordzeeakkoord nog aan een advies Governance om vorm te geven aan de voortzetting van het Noordzeeoverleg na de zomer. De KNAW zal in gesprek gaan met betrokkenen hoe de wetenschap kan blijven bijdragen aan het Noordzeeoverleg.

Meer informatie

Overlegorgaan fysieke leefomgeving

Zie ook

KNAW Klankbordcommissie Noordzee