Publiciteit Ammodo KNAW Award

6 juni 2014

De KNAW betreurt de kritiek van een aantal van haar leden op de KNAW Ammodo Award, zoals vandaag verwoord in de Volkskrant. Doel van de prijs, die dit jaar is ingesteld, is het stimuleren van ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Juist deze tak van wetenschapsbeoefening komt in het huidige financieringsklimaat in de knel. Aan het instellen van de prijs ging een zorgvuldige afweging vooraf. 

Feiten

Stichting Ammodo is eind 2010 opgericht en is een goede doelenorganisatie voor kunst en wetenschap die donaties ontvangt van Stichting Inphykem (voorheen: Stichting Optas). Het in het verleden gerezen geschil tussen enerzijds havenwerkgevers, havenwerknemers en vakbonden (verenigd in Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer‐ en Havenbedrijven, hierna: Stichting BPVH) en anderzijds Stichting Optas werd in april 2010 opgelost. Stichting BPVH en Stichting Optas hebben toen een schikking getroffen. Deze schikking kreeg de instemming van circa 90% van de verzekerden die deelnamen aan de raadpleging. Het gezamenlijke persbericht sloot af met de passage: “Partijen spreken over en weer hun respect uit voor de zorgvuldige en evenwichtige wijze waarop door ieder van hen met de bereikte regeling invulling is gegeven aan de behartiging van de aan ieder van hen toevertrouwde statutaire belangen”. Onlangs werd ook een schikking getroffen tussen Stichting BPVH en AEGON. Stichting Inphykem was hierbij geen partij.

Conclusie

Over de middelen van Stichting Inphykem en dus over die van de Stichting Ammodo als beneficiair bestaat sinds 2010 geen controverse bij betrokken partijen. De voorgeschiedenis die tot deze overeenstemming tussen de betrokken partijen heeft geleid, kon dus ook geen belemmering zijn voor het bestuur van de KNAW om een samenwerking aan te gaan met de Stichting Ammodo. Integendeel, het bestuur is verheugd met Ammodo een prijste kunnen toekennen aan mid‐career onderzoekers op het terrein van fundamenteel onderzoek over de volle breedte van de wetenschap.

Stichting Ammodo financiert sinds 2011 projecten van gerenommeerde culturele en wetenschappelijke instellingen. Een overzicht vindt u op de website van Ammodo

Meer informatie

Meer informatie over de Ammodo KNAW Award vindt u op de website van de KNAW. Daar vindt u ook het persbericht over de nieuwe prijs.