Advies van de Taskforce Data Archiving & Networked Services (DANS) aan de besturen van KNAW en NWO / Advisory report by the DANS Taskforce for the Boards of the KNAW and NWO

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2005 | 54 pagina's | gratis

DANS is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). DANS is opgericht om op nationaal niveau de toegankelijkheid van gegevensbestanden voor onderzoekers in de maatschappij- en gedragswetenschappen en in de geesteswetenschappen te verbeteren en voor de lange termijn te garanderen. DANS beoogt (interdisciplinaire) samenwerking met en tussen onderzoekers te bevorderen. DANS heeft de ambitie om op het gebied van onderzoeksdata op Europees niveau een voortrekkersrol te spelen. Het rapport is uitsluitend in pdf-versie te raadplegen. DANS is a joint initiative of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). DANS is set up to improve access to research databases at the national level, and to guarantee long-term access to such databases, by researchers in the social and behavioural sciences and in the humanities. The aim of DANS is to boost the degree of collaboration with researchers and between researchers, both within and across disciplines. DANS aims at playing a pioneering role in the field of research data at the European level.