De privaatrechtelijke rechtscultuur van de twintigste eeuw in context

Schoordijk, H.C.F.

2003 | 56 pagina's | ISBN 90-6984-380-3 | gratis

Het privaatrecht is tot nu toe sterker dan staal gebleken. Twintig en meer eeuwen hoogwaardige privaatrechtbeoefening staan er borg voor dat het privaatrechtelijk denken, mits gemoduleerd en met verstand aangewend, model kan blijven staan voor het denken in ander (sub)disciplines van het recht.

De Nederlandse rechtscultuur van de twintigste eeuw kan globaal ingedeeld worden in twee periodes: tussen 1900 en 1960 de periode van een gematigd deductief denken en de periode daarna die tot het einde van de twintigste eeuw reikt en een veel sterker inductief denken te zien geeft. Zo bezien doet onze huidige benaderingswijze, vooral op het terrein van het verbintenissenrecht, weer denken aan de wijze van rechtsbeoefening welke rond 1800 eindigde en terugreikt tot het Romeinse recht.