Groei, kennis en overheid

Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur

Nijkamp, P.

2002 | 32 pagina's | ISBN 90-6984-363-3 | gratis

Deze studie richt zich op de relatie tussen economische groei en kennisinvesteringen. In het economische onderzoek kent de effectenanalyse op het terrein van overheidsinvesteringen reeds een lange traditie, mede met behulp van modelmatige benaderingswijzen.

De analyse van investeringen in kennis(infrastructuur) is van meer recente datum; momenteel zijn wereldwijd echter diverse empirische studies beschikbaar. Het is daarom een methodologische uitdaging op basis van de tot dusver uitgevoerde, toegepaste modelstudies tot algemene resultaten te komen, daarbij gebruikmakend van de principes en methoden van meta-analyse. In deze studie wordt getracht lessen te trekken uit een grote verzameling, in diverse landen uitgevoerde, empirische modelexperimenten. Daaruit blijkt dat met name investeringen in onderwijs en onderzoek relatief hoge maatschappelijk-economische revenuen opleveren.