Handleiding adviezen KNAW

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2017

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2017 | 14 pagina's | gratis

Deze handleiding geeft op hoofdlijnen weer hoe de KNAW haar adviesfunctie uitoefent. De handleiding is primair bedoeld voor degenen die direct bij de totstandkoming van KNAW-adviezen betrokken zijn:

  • het bestuur van de KNAW
  • de leden van de KNAW
  • de adviesraden
  • de commissies die de adviezen voorbereiden
  • de beoordelaars van de conceptadviezen
  • de personeelsleden van de KNAW en de externe medewerkers die de commissies ondersteunen
  • de adviesvragers, bij gevraagde adviezen

Het Werkprogramma dat de KNAW in het kader van haar adviesfunctie opstelt, vermeldt de lopende en voorgenomen adviestrajecten. Wetenschap verbindt, de strategische agenda van de KNAW voor 2016-2020, schept hiervoor het bredere kader. Het werkprogramma heeft een doorlopend karakter, wat inhoudt dat er in de loop van de tijd adviestrajecten bijkomen of afvallen.