Organisaties

Afdeling Bestuurs- en directieondersteuning

Afdeling Forum, Advies en Onderzoek

Afdeling Informatiebeleid

Akademie van Kunsten

Algemeen directeur

Bestuur Rathenau Instituut

Chinacommissie

De Chinacommissie bevordert strategische samenwerking tussen Nederland en China in bilaterale en multilaterale onderzoek. De commissie adviseert de besturen van de KNAW en NWO over het inzetten van subsidies en over de praktische implementatie van programma's.

Commissie 'Waarde van Wetenschap'

Commissie Big data

De commissie ‘Big data’ heeft als doel het in kaart brengen van mogelijk verstrekkende implicaties van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven. Daarbinnen ligt het accent op wetenschapsgebieden die werken met gegevens over personen.

Commissie Impact in kaart

Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW.

Commissie onderzoek non-humane primaten

Commissie Relatie publieke en private onderzoeksfinanciering

Commissie Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen

De KNAW zal een streefbeeld opstellen gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit doet de KNAW op verzoek van de ministeries van OCW en LNV, als onderdeel van haar deelname aan het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Commissie Toegankelijkheid van data uit publieke en semi-publieke administraties voor onderzoek

Communicatie

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Domein Geesteswetenschappen

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Financiën

Fonds Medische Wetenschappen

ICT Services

Internationalisering

Juridische Zaken

KNAW

KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW Humanities Cluster

KNAW Wetenschapsfonds

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Nederlandse SCOR Commissie

Personeel en Organisatie

Portfoliocommissie NWO- en KNAW-instituten

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW.

Raad van Toezicht Hubrecht Instituut

SIAMPI - Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments

Social Sciences and Humanities

SPIN - Indonesiëcommissie

Stafbureau KNAW

Trippenhuiscommissie

Vastgoed

Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten wordt algemeen beschouwd als een groot goed. Er zijn echter signalen dat deze verwevenheid aan onze universiteiten onder druk komt te staan: de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd vormt voor wetenschappers een knelpunt. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden van de KNAW en De Jonge Akademie zal een position paper over het onderwerp maken.

Wetenschap en Kunst

Wetenschappelijke adviescommissie van de Fryske Akademy

Wetenschapscommissie DANS

Wetenschapscommissie Hubrecht Instituut

Wetenschapscommissie Huygens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie IISG-KNAW

Wetenschapscommissie KITLV-KNAW

Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie NIAS-KNAW

Wetenschapscommissie NIDI-KNAW

Wetenschapscommissie NIN-KNAW

Wetenschapscommissie NIOD-KNAW

Wetenschapscommissie NIOO-KNAW

Wetenschapscommissie Westerdijk Instituut KNAW