Organisaties

Afdeling Algemene Zaken

Afdeling Forum, Advies en Onderzoek

Afdeling Informatiebeleid

Akademie van Kunsten

Bestuur Rathenau Instituut

Bestuursadviseurs

BWK - Beleidsadviezen: Wetenschap & Kennis

Chinacommissie

De Chinacommissie bevordert strategische samenwerking tussen Nederland en China in bilaterale en multilaterale onderzoek. De commissie adviseert de besturen van de KNAW en NWO over het inzetten van subsidies en over de praktische implementatie van programma's.

Commissie 'Waarde van Wetenschap'

Commissie Big data

De commissie ‘Big data’ heeft als doel het in kaart brengen van mogelijk verstrekkende implicaties van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven. Daarbinnen ligt het accent op wetenschapsgebieden die werken met gegevens over personen.

Commissie De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland

Commissie Impact in kaart

Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW.

Commissie onderzoek non-humane primaten

Commissie Replicatieonderzoek

Commissie Talen in Nederland - Talen voor Nederland

Het doel van de verkenning Talen in Nederland - Talen voor Nederland is een coherente visie te formuleren op de positie van taal en cultuur in de Nederlandse samenleving, binnen en buiten de wetenschap en binnen en buiten het onderwijs. De centrale vraag is welke kennis van talen en culturen Nederland nodig heeft in het bedrijfsleven, bij de overheid, bij maatschappelijke organisaties en bij kennisinstellingen.

Commissie Toegankelijkheid van data uit publieke en semi-publieke administraties voor onderzoek

Commissie tot Erkenning van Onderzoekscholen (ECOS)

Communicatie

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Directie

Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Domein Geesteswetenschappen

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Financiën

Fonds Medische Wetenschappen

ICT Services

Juridische Zaken

Klankbordgroep academisch geschoolde leraren

Omdat de KNAW zich zorgen maakt over de krimp van het aandeel academisch geschoolde leraren in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, verschijnt in augustus 2017 een position paper waarin deze zorgen worden onderbouwd. Verder worden er aanbevelingen in gedaan hoe we weer meer academisch geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs kunnen krijgen en behouden.

KNAW

KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW Wetenschapsfonds

Nederlandse SCOR Commissie

Personeel en Organisatie

Raad van Toezicht Hubrecht Instituut

SIAMPI - Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments

SPIN - Indonesiëcommissie

SPIN3 - SPIN3 Joint Thematic Coordination 2012-2017

Stafbureau KNAW

Trippenhuiscommissie

Vastgoed

Verkenningscommissie Taalbeleid in het hoger onderwijs

De minister van OCW heeft de KNAW gevraagd een verkenning uit te voeren naar taalbeleid in het hoger onderwijs. De centrale vraag: op basis van welke aspecten kan een universiteit of hogeschool voor een bepaalde opleiding een verantwoorde keus maken voor onderwijs in het Nederlands of in het Engels?

Wetenschap en Kunst

Wetenschappelijke adviescommissie van de Fryske Akademy

Wetenschapscommissie DANS

Wetenschapscommissie Hubrecht Instituut

Wetenschapscommissie Huygens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie IISG-KNAW

Wetenschapscommissie KITLV-KNAW

Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie NIAS-KNAW

Wetenschapscommissie NIDI-KNAW

Wetenschapscommissie NIN-KNAW

Wetenschapscommissie NIOD-KNAW

Wetenschapscommissie NIOO-KNAW

Wetenschapscommissie Westerdijk Instituut KNAW