Impact in kaart

Onderzoeksfinanciering wordt steeds meer gebaseerd op de prestaties van onderzoekers en vakgroepen: wetenschappelijke, maar ook die op het gebied van maatschappelijke en economische impact. Om de maatschappelijke en economische impact van wetenschap inzichtelijk te maken hebben we goede instrumenten nodig. De KNAW zal onderzoeken hoe die impact het beste in kaart kan worden gebracht.

Doel

Het advies moet inzicht te bieden in de vraag welke instrumenten geschikt zijn om de impact te bepalen, eventuele lacunes zichtbaar te maken en aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.

Taken

Bij het maken van het advies zal de Akademie:

  • Nationale en internationale ontwikkelingen en rapporten betrekken, zoals het LERU-rapport Productive interactions: societal impact in the knowledge society
  • Rekening houden met de vele verschijningsvormen van economische en maatschappelijke impact en met verschillen tussen wetenschappelijke domeinen.
  • Impactprestaties op verschillende niveaus bekijken: die van de individuele onderzoeker, de (vak)groep, het instituut, de hogeschool/universiteit, en de wetenschapsbestel als geheel.
  • Expliciet kwalitatieve benaderingen betrekken, zoals narratieven en de zogenaamde gebruikersverklaringen (de ervaringen van gebruikers) betrekken.
  • Aanbevelingen doen welke partijen het voortouw kunnen nemen bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten.

De Akademie maakt het advies op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De aanvraag werd aangekondigd in de kamerbrief ‘Wetenschap met impact’ van 19 januari 2017 waarin de staatssecretaris mede namens de ministers van OCW en Economische Zaken (EZ) schetst hoe de ambities voor een betere benutting van kennis gerealiseerd kunnen worden.

Commissie

Voor de uitwerking van deze adviesvraag heeft het bestuur van de KNAW de commissie Impact in kaart ingesteld. Een deel van de leden is benoemd op voordracht van VSNU, NWO, TO2 en VH.

Looptijd

Het advies is op 2 november 2018 aangeboden.