Relatie tussen publieke en private financiering van onderzoek

In september 2017 heeft de minister van OCW een motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin de regering wordt verzocht 'te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research and development.

Een van de uitgangspunten bij die motie is dat samenwerking tussen universiteiten en bedrijven lovenswaardig is, maar niet mag betekenen dat universiteiten private investeringen overbodig maken. De minister heeft vervolgens aan de Akademie verzocht om in het kader van haar adviesfunctie het onderzoek uit te voeren.

Doel

Het advies zal antwoord geven op vragen als:

  • Bouwen bedrijven investeringen in onderzoek inderdaad af? En is hun kennisniveau voldoende om door universiteiten ontwikkelde kennis te kunnen absorberen?
  • Is er een verband tussen de hoogte van de investeringen van bedrijven in onderzoek en ontwikkeling, en de omvang van publieke middelen voor onderzoek en innovatie?
  • Wat is de tijdsschaal waarop de ontwikkelingen zich voordoen?
  • Verschillen de Nederlandse ontwikkelingen van die in andere landen?

 De Akademie zal nagaan welke adviezen er mogelijk aan de onderzoeksresultaten kunnen worden verbonden.

Taken

Bij het opstellen van het rapport zal de Akademie uitgaan van beschikbaar onderzoek en mogelijk aanvullend onderzoek (laten) doen. Omdat de motie ook het bedrijvenbeleid raakt, waarvoor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk is, zal bij het uitvoeren van het onderzoek overleg worden gevoerd met de ministeries OCW én EZK.

Commissie

Voor de uitwerking van het verzoek heeft het bestuur van de KNAW de Commissie relatie publieke en private onderzoeksfinanciering ingesteld.

Looptijd

Het eindrapport is op 6 december 2018 gepresenteerd.