Replicatieonderzoek

De KNAW is voornemens een advies uit te brengen over replicatieonderzoek. Aanleiding is de groeiende zorg over de reproduceerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek en de roep om replicatieonderzoek, onderzoek waarin onafhankelijke wetenschappers het oorspronkelijke onderzoek herhalen. Een commissie van de KNAW zal zich buigen over de vraag in hoeverre replicatieonderzoek wenselijk is en welke maatregelen de juiste inzet van dit soort onderzoek kunnen bevorderen.

Doel

De reproduceerbaarheid van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk punt van zorg binnen de wetenschappelijke gemeenschap en in de maatschappij. Naast discussie over de aard en omvang van het probleem wordt er binnen de medische wetenschappen, de psychologie en andere vakgebieden ook gewerkt aan het aanpakken van de oorzaken en het aandragen van oplossingen.

Zo zou het uitvoeren van ‘replicatieonderzoek’ de reproduceerbaarheid van onderzoeksbevindingen kunnen toetsen en de betrouwbaarheid ervan kunnen verbeteren. De stimulansen voor het uitvoeren van dit soort herhaalonderzoek zijn echter beperkt.

Taken

De commissie heeft de volgende taken:

  • Inventariseren wat de wenselijkheid is van replicatieonderzoek in de medische wetenschappen, psychologie en (bio)chemie/-fysica.
  • In kaart brengen van mogelijkheden om replicatieonderzoek te bevorderen.
  • Voorstellen doen voor acties van de KNAW en aanbevelingen geven aan relevante partijen op grond van bovengenoemde 2 punten.
  • Opstellen van een adviesrapport in het Nederlands .

Het rapport richt zich op de medische wetenschappen, en enkele aanpalende wetenschapsgebieden ter vergelijking, vanwege de omvang van het wetenschapsgebied, de directe relatie met mensenlevens en de maatschappelijke belangstelling voor vooruitgang in de medische wetenschappen.

Looptijd

Het adviesrapport is begin 2018 verschenen.