Lopende adviezen

Gezondheidsverschillen

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Het bestuur heeft Frank den Hollander benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. De KNAW brengt het advies uiterlijk begin voorjaar 2021 uit.

Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een kostbaar en langdurig proces. Maar dat proces kan tegenwoordig steeds sneller en efficiënter De KNAW maakt een inventarisatie van veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie die daaraan bijdragen en gaat na hoe deze optimaal kunnen worden benut.    

Adviestraject Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap

De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Scenariostudie Brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Nu we ruim een jaar met dit virus leven is de vraag hoe het vanaf hier verder kan gaan. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de KNAW starten daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis om zo de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen.

Pandemic Preparedness Plan

Wat moet er in Nederland gebeuren om in de toekomst goed voorbereid te zijn op infectieziektenuitbraken? En hoe kunnen nadelige maatschappelijke effecten van toekomstige uitbraken worden beperkt? Over die vragen buigt de adviescommissie Pandemic Preparedness Plan zich.