Lopende adviezen

Gezondheidsverschillen

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Het bestuur heeft Frank den Hollander benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. De KNAW brengt het advies uiterlijk medio 2020 uit.

KNAW-Klankbordcommissie Noordzee

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart.

Academische vrijheid

Begin 2018 publiceerde de KNAW het briefadvies ‘Vrijheid van Wetenschapsbeoefening in Nederland’. Dat heeft bijgedragen aan het verhelderen van een complexe discussie over dit onderwerp. Door de reacties op dat briefadvies en aanhoudende (politieke) aandacht voor het thema academische vrijheid, heeft bestuur de KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening gevraagd een position paper op te stellen.

Rolling-grant-fonds

In het rapport Evenwicht in het wetenschapssysteem. De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek dat de Akademie begin 2020 uitbracht is een belangrijke aanbeveling de oprichting van een rolling-grant-fonds in de eerste geldstroom. Dat zou moeten helpen de ‘projectificering’ te bestrijden, ongebonden onderzoek te bevorderen, de druk op het wetenschapssysteem te verminderen, en continuïteit te garanderen.

Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een kostbaar en langdurig proces. Maar dat proces kan tegenwoordig steeds sneller en efficiënter De KNAW maakt een inventarisatie van veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie die daaraan bijdragen en gaat na hoe deze optimaal kunnen worden benut.