Lopende adviezen

Toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek

Data van overheidsinstanties zijn voor het doen van onderzoek van groot belang. In dit licht heeft de staatssecretaris van OCW de KNAW gevraagd inzicht te geven in de toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek.

Impact in kaart

Onderzoeksfinanciering wordt steeds meer gebaseerd op de prestaties van onderzoekers en vakgroepen: wetenschappelijke, maar ook die op het gebied van maatschappelijke en economische impact. Om de maatschappelijke en economische impact van wetenschap inzichtelijk te maken hebben we goede instrumenten nodig. De KNAW zal onderzoeken hoe die impact het beste in kaart kan worden gebracht.

Relatie tussen publieke en private financiering van onderzoek

In september 2017 heeft de minister van OCW een motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin de regering wordt verzocht 'te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research and development.

Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen

De KNAW zal een streefbeeld opstellen gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit doet de KNAW op verzoek van de ministeries van OCW en LNV, als onderdeel van haar deelname aan het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan Nederlandse universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten wordt algemeen beschouwd als een groot goed. Er zijn echter signalen dat deze verwevenheid aan onze universiteiten onder druk komt te staan: de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd vormt voor wetenschappers een knelpunt.