Lopende adviezen

Toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek

Data van overheidsinstanties zijn voor het doen van onderzoek van groot belang. In dit licht heeft de staatssecretaris van OCW de KNAW gevraagd inzicht te geven in de toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek.

Impact in kaart

Onderzoeksfinanciering wordt steeds meer gebaseerd op de prestaties van onderzoekers en vakgroepen: wetenschappelijke, maar ook die op het gebied van maatschappelijke en economische impact. Om de maatschappelijke en economische impact van wetenschap inzichtelijk te maken hebben we goede instrumenten nodig. De KNAW zal onderzoeken hoe die impact het beste in kaart kan worden gebracht.

Vrijheid van wetenschapsbeoefening - de motie Duisenberg

De Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van de KNAW zal, op verzoek van het KNAW-bestuur, een briefadvies opstellen in reactie op de motie Straus-Duisenberg.

De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland

Voor het realiseren van de wetenschappelijke ambities van Nederland zijn zowel jong toptalent als ervaren toponderzoekers onontbeerlijk. Door de internationalisering van de wetenschap wordt ook de werving van onderzoekers een competitie tussen landen. De KNAW heeft een commissie ingesteld om in kaart te brengen hoe aantrekkelijk Nederland is en te adviseren over gewenste acties. 

Verkenning Big data

Doel van de verkenning is het in kaart brengen van mogelijk verstrekkende implicaties van ‘big data’ voor wetenschappelijk onderzoek. Dit vanuit het perspectief dat de Nederlandse wetenschap op het gebied van onderzoek met ‘big data’ een vooraanstaande positie in het internationale veld kan verwerven.