Lopende adviezen

Gezondheidsverschillen

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een kostbaar en langdurig proces. Maar dat proces kan tegenwoordig steeds sneller en efficiënter De KNAW maakt een inventarisatie van veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie die daaraan bijdragen en gaat na hoe deze optimaal kunnen worden benut.    

Adviestraject Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap

De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Scenariostudie Brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. Vanzelfsprekendheden als 'naar school gaan' of 's avonds de deur uit, bleken opeens niet zo vanzelfsprekend te zijn. Iedereen werd getroffen, al werd niet iedereen even hard geraakt. Een virus zorgde voor wereldwijde ontwrichting.

Pandemic Preparedness Plan

Wat moet er in Nederland gebeuren om in de toekomst goed voorbereid te zijn op infectieziektenuitbraken? En hoe kunnen nadelige maatschappelijke effecten van toekomstige uitbraken worden beperkt? Over die vragen buigt de adviescommissie Pandemic Preparedness Plan zich.