Lopende adviezen

Advies over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur

De minister van OCW heeft de KNAW bij brief van 29 januari 2019 gevraagd een advies uit te brengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en daarbij oplossingsrichtingen te schetsen die zijn gericht op het vergroten van het aantal studenten.

KNAW-Klankbordcommissie Noordzee

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Het bestuur heeft Frank den Hollander benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. De KNAW brengt het advies uiterlijk medio 2020 uit.

Optimale verhouding talent-, thematische en vrije onderzoeksprogramma’s NWO

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW adviseren over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek. Het adviesrapport verschijnt uiterlijk eind 2019.