Lopende adviezen

Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie.

Gezondheidsverschillen

Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap

De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Scenariostudie Brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. Vanzelfsprekendheden als 'naar school gaan' of 's avonds de deur uit, bleken opeens niet zo vanzelfsprekend te zijn. Iedereen werd getroffen, al werd niet iedereen even hard geraakt. Een virus zorgde voor wereldwijde ontwrichting.

Pandemic Preparedness Plan

Wat moet er in Nederland gebeuren om in de toekomst goed voorbereid te zijn op infectieziektenuitbraken? En hoe kunnen nadelige maatschappelijke effecten van toekomstige uitbraken worden beperkt? Over die vragen buigt de adviescommissie Pandemic Preparedness Plan zich.

Planetary health

De KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

Waarde van wetenschap

Wat zijn de maatschappelijke baten van investeringen in wetenschap? Op verzoek van de minister van OCW gaat een adviescommissie van de KNAW de eerste helft van 2022 deze vraag op twee manieren beantwoorden.