Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen

De KNAW zal een streefbeeld opstellen gericht op de transitie naar proefdiervrij onderzoek bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit doet de KNAW op verzoek van de ministeries van OCW en LNV, als onderdeel van haar deelname aan het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Andere vormgevers van TPI zijn de Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ZonMW, Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF), Stichting Proefdiervrij, de Topsector Life Sciences & Health (Topsecor LSH) en de Rijksoverheid.

Doel

Proefdiervrije innovaties zijn technologieën om met experimenteel onderzoek tot een wetenschappelijk antwoord te komen, zonder gebruik van proefdieren.

De KNAW wil bijdragen aan de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties, die het gebruik van proefdieren onnodig maken bij gelijke of betere wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Deze ontwikkelingen geven wetenschappers een groter palet aan mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardig en relevant onderzoek te bedrijven. Daarnaast geeft proefdiervrije innovatie soms de mogelijkheid om onderwerpen te onderzoeken die met dierproeven praktisch niet haalbaar zijn.

De mogelijkheden voor proefdiervrij onderzoek verschillen sterk per wetenschapsdomein, en dienen vanuit de afzonderlijke wetenschapsdomeinen bekeken te worden. Daarom heeft het NCad geadviseerd om per domein zogeheten 'streefbeelden' op te stellen voor de komende tien jaar. De KNAW wil hieraan bijdragen op het terrein van fundamenteel onderzoek. De KNAW heeft besloten te starten met een ‘pilot-streefbeeld’ binnen het domein van de neurowetenschappen/het centrale zenuwstelsel (CZS).

Taken

De commissie heeft de volgende taken:

  • Een pilot-streefbeeld proefdiervrije innovaties opstellen binnen het domein van de fundamentele neurowetenschappen/het centrale zenuwstelsel (CZS)
  • Een format en richtlijn opstellen voor toekomstige streefbeelden voor andere wetenschappelijke domeinen.

Commissie

Voor het beantwoorden van de adviesvraag heeft het bestuur van de KNAW de commissie Streefbeeld Proefdiervrije Innovatie Neurowetenschappen ingesteld.

Looptijd

De commissie zal in 2019 het streefbeeld opleveren.