Toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek

Data van overheidsinstanties zijn voor het doen van onderzoek van groot belang. In dit licht heeft de staatssecretaris van OCW de KNAW gevraagd inzicht te geven in de toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek.

Doel

De overheid streeft naar het beschikbaar stellen van de data van overheidsinstanties (’open data’), maar er zijn uitzonderingen voor data die betrekking hebben op natuurlijke personen, of voor concurrentiegevoelige data. Dergelijke data kunnen voor onderzoek worden verwerkt zolang de informatie over individuen of afzonderlijke bedrijven niet naar buiten komt. Wel kunnen algemene inzichten of data die niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen of bedrijven worden gedeeld.

Data zijn toegankelijk via huidige structuren, waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek een belangrijke rol speelt, maar er zijn wellicht ook nieuwe structuren om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

De staatssecretaris van OCW heeft de KNAW gevraagd advies uit te brengen over de wijze waarop de toegankelijkheid van data uit publieke en semipublieke administraties voor onderzoek verder kan worden verbeterd.

Taken

Het advies zal de volgende vragen behandelen:

  • Hoe kunnen data uit publieke en semipublieke administraties zo goed en zorgvuldig mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek? Zijn er internationaal vergelijkbare procedures of best practices waaraan Nederland een voorbeeld zou kunnen nemen?
  • In hoeverre volstaat het huidige aanbod van open data dat het kabinet ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek? Zijn er concrete voorbeelden van data die open beschikbaar zouden moeten worden?
  • In hoeverre volstaan voor wetenschappelijk onderzoek de huidige ontsluiting, kwaliteit en duurzame beschikbaarheid van data uit publieke en semipublieke administraties die geen open data zijn? Zijn er concrete voorbeelden van data waarvan de ontsluiting, kwaliteit en duurzame beschikbaarheid niet optimaal zijn?
  • Wat zou de regering aanvullend kunnen doen om data uit publieke en semipublieke administraties toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek?
  • Zijn er voorbeelden van beleidsterreinen waar kansen ontstaan om beleid te versterken met behulp van wetenschappelijk onderzoek, als de adviezen van de KNAW worden opgevolgd?

Commissie

Voor het beantwoorden van de adviesvraag heeft het bestuur van de KNAW de commissie Toegankelijkheid van data uit publieke en semi-publieke administraties voor onderzoek ingesteld.

Looptijd

De KNAW zal uiterlijk in december 2018 advies uitbrengen aan de staatssecretaris van OCW.