Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap

De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Vorig jaar publiceerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een onderzoek waaruit blijkt dat ongewenst gedrag in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt. Ook surveys van de vakbonden en van Promovendi Netwerk Nederland laten zien dat ongewenst gedrag in de wetenschappelijke wereld een probleem is dat vele vormen kent en alle groepen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek raakt. Het advies maakt onderdeel uit van het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie.

Doel

Het doel van het advies is om op basis van wetenschappelijke inzichten met concrete aanbevelingen komen die de universiteit tot een sociaal veiliger leer- en werkomgeving kunnen maken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande regelingen en ontwikkelingen, zoals het programma Erkennen en Waarderen.

Opdracht

De KNAW zal in kaart brengen op welke wijze de factoren die ongewenst gedrag in de wetenschap in de hand werken, doorbroken kunnen worden. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag, niet alleen ten opzichte van vrouwelijke onderzoekers, maar ten opzichte van alle groepen en personen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In het bijzonder is gevraagd te adviseren over:

  • (preventieve) maatregelen om negatieve prikkels te doorbreken
  • de toereikendheid van de bestaande meldingsstructuren en aanpak
  • de vraag of goed gedrag als onderdeel zou moeten worden gezien van wetenschappelijke integriteit
  • instrumenten om goed en bewust gedrag in de wetenschap te stimuleren

Activiteiten en planning

In meerdere consultatierondes zal met relevante partijen gesproken worden om te inventariseren welke problemen er zijn en welke oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie. Indien u hierover ook uw ervaringen of inzichten wilt delen, kunt u contact opnemen met één van de commissieleden of secretarissen. NB: de commissie behandelt geen casuïstiek en kan niet optreden in specifieke gevallen, maar neemt deze wel graag mee als achtergrondinformatie voor de aanbevelingen. De commissie zal het advies in het voorjaar van 2022 uitbrengen.

Commissie

De KNAW heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Naomi Ellemers, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.