Voedingsbodem en preventie ongewenst gedrag in de wetenschap

De Akademie zal op verzoek van de minister advies uitbrengen over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

Vorig jaar publiceerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) een onderzoek naar wangedrag en intimidatie waaruit blijkt dat ongewenst gedrag ook in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt. Het kent vele vormen en raakt alle groepen die in de wetenschap werken, van promovendus tot hoogleraar. De KNAW zal in haar advies op de bevindingen uit dat rapport voortbouwen.

Het advies is een van de acties van het Nationaal Actieplan diversiteit en inclusie, dat in september 2020 van start is gegaan, dat onder meer moet leiden tot en veilige leer- en werkomgeving.

Doel en effect

Het doel van het advies is om op basis van wetenschappelijke inzichten met concrete aanbevelingen te komen die de universiteit tot een sociaal veiliger werkomgeving kunnen maken. Het moet inzicht leveren in de onderliggend mechanismes die tot ongewenst gedrag leiden en concrete maatregelen benoemen om dat tegen te gaan.

Opdracht

De KNAW zal in kaart brengen op welke wijze de factoren die ongewenst gedrag in de wetenschap in de hand werken, doorbroken kunnen worden. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag, niet alleen ten opzichte van vrouwelijke onderzoekers, maar ten opzichte van alle groepen en personen die werkzaam zijn in de wetenschap.

De KNAW wordt in het bijzonder gevraagd om te adviseren over:

  • (preventieve) maatregelen die negatieve prikkels in de voedingsbodem kunnen doorbreken
  • de toereikendheid van de huidige meldingsstructuren voor de aanpak van ongewenst gedrag
  •  de vraag of goed gedrag op de werkvloer als onderdeel zou moeten worden gezien van wetenschappelijke integriteit
  •  instrumenten om goed en bewust gedrag in de wetenschap te stimuleren

Activiteiten en planning

De adviescommissie is ingesteld in november 2020 en zal voor december 2021 haar advies afronden.

Commissie

De Akademie heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Naomi Ellemers, universiteitshoogleraar aan Universiteit Utrecht.

De commissie zal tijdens het adviestraject nauw contact onderhouden met relevante partijen zoals het LNVH.