Pilotfonds

Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ ondersteunt wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. De minister van OCW heeft voor dit doel éénmalig 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fonds is belegd bij de KNAW.

Het pilotfonds past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Wetenschapscommunicatie wordt daarin gezien als een volwaardig onderdeel van een academische carrière. Het pilotfonds is één van de initiatieven van de minister van OCW om wetenschapscommunicatie te stimuleren.

Wat kunt u aanvragen?

Een financiële bijdrage van € 10.000 voor één groep wetenschappers van minimaal 3 personen per faculteit die zich inzet voor wetenschapscommunicatie. Grote faculteiten kunnen maximaal twee groepen voordragen. 

De bijdrage kan door de betreffende groep(en) besteed worden aan ondersteuning en/of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten.

Vakgebieden

Alle vakgebieden

Voor wie?

Voor een financiële bijdrage uit het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ komen groepen wetenschappers van minimaal drie personen in aanmerking die:

  • aantoonbaar en structureel (minimaal een jaar voorafgaand aan indiening van de aanvraag) bijdragen aan wetenschapscommunicatie.
  • de wetenschapscommunicatie-activiteiten zelfstandig uitvoeren of in samenwerking met niet-commerciële partners.

Een groep kan (deel van) een vakgroep, onderzoekunit en dergelijke zijn, of bestaan uit samenwerkende wetenschappers uit verschillende disciplines.
Tot de groep kunnen wetenschappers in elk stadium van hun loopbaan behoren.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen aanvragen indienen; het pilotfonds Gewaardeerd! werd mogelijk gemaakt door een eenmalige financiële impuls van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen en toekenningen

Er zijn 96 aanvragen voor het Pilotfonds ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. De aanvragen zijn beoordeeld door de Beoordelingscommissie Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers: Gewaardeerd! o.l.v. KNAW-lid Peter-Paul Verbeek.

Op basis van hun advies heeft het bestuur van de KNAW 91 groepen wetenschappers gehonoreerd met een toekenning van € 10.000, die de betreffende groepen naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor ondersteuning of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten. 

Van juni 2021 tot oktober 2022 werkt Gewaardeerd! aan een verrijkingsprogramma waarmee de som van alle toekenningen uit het pilotfonds groter wordt dan ‘enkel’ honorering. 

Zie de webpagina van Gewaardeerd! voor meer informatie.


The English translation of this page is available here.