Pilotfonds

Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!

Het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ ondersteunt wetenschappers die zich structureel inspannen voor wetenschapscommunicatie. De minister van OCW heeft voor dit doel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fonds is belegd bij de KNAW.

Het pilotfonds past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Wetenschapscommunicatie wordt daarin gezien als een volwaardig onderdeel van een academische carrière. Het pilotfonds is één van de initiatieven van de minister van OCW om wetenschapscommunicatie te stimuleren.

Wat kunt u aanvragen?

Een financiële bijdrage van € 10.000 voor één groep wetenschappers van minimaal 3 personen per faculteit die zich inzet voor wetenschapscommunicatie. Grote faculteiten kunnen maximaal twee groepen voordragen. 

De bijdrage kan door de betreffende groep(en) besteed worden aan ondersteuning en/of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten.

Vakgebieden

Alle vakgebieden

Voor wie?

Voor een financiële bijdrage uit het pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ komen groepen wetenschappers van minimaal drie personen in aanmerking die:

  • aantoonbaar en structureel (minimaal een jaar voorafgaand aan indiening van de aanvraag) bijdragen aan wetenschapscommunicatie.
  • de wetenschapscommunicatie-activiteiten zelfstandig uitvoeren of in samenwerking met niet-commerciële partners.

Een groep kan (deel van) een vakgroep, onderzoekunit en dergelijke zijn, of bestaan uit samenwerkende wetenschappers uit verschillende disciplines.
Tot de groep kunnen wetenschappers in elk stadium van hun loopbaan behoren.

Hoe kunt u aanvragen?

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door decanen. Wetenschappers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het fonds kunnen contact opnemen met de decaan van de faculteit waar zij werkzaam zijn. 

Decanen kunnen een aanvraag indienen via het aanvraagformulier (doc). Dit formulier kan tot en met 15 januari 2021 worden ingediend via . Raadpleeg vooraf de richtlijnen (pdf).

Vragen? Neem contact op via wetenschapsfondsen@knaw.nl.


De Engelse vertaling van de documenten en de webpagina vind je hier.
The English translation of this page is available here.