Paul Schnabel

Paul Schnabel heeft de Akademiepenning 2010 ontvangen. Deze onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland.

Paul Schnabel

Prof. dr. Paul Schnabel beweegt zich op het snijvlak van sociale wetenschap en overheidsbeleid. Zijn sociologische analyses van ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving hebben de agenda van de discussie in Nederland helpen bepalen. Deze analyses getuigen telkens weer van brede eruditie, gedegen empirische kennis en een heldere, generalistische visie. Met zijn publicaties, publieke optredens en bestuurlijke functies drukt hij een duidelijk stempel op het beleidsgerichte onderzoek. Hij is in tientallen hoedanigheden betrokken bij het besturen en adviseren van regeringsinstanties en sociale, economische of culturele instituties in Nederland.

Uit het juryrapport: "Paul Schnabel is een onvermoeibaar verbreider van sociaalwetenschappelijke inzichten in brede kring. Hij doet dat met verve en regelmaat voor radio en televisie en is vaste columnist van een aantal vooraanstaande dagbladen. Gemiddeld driemaal in de week gaat hij het land in voor een lezing of debat.: "Paul Schnabel is voor de sociale wetenschap 'onze man in Den Haag'; in het landsbestuur en in het advieswezen, in de radenmonarchie die Nederland geworden is. In tientallen commissies, raden en besturen verwoordt hij het standpunt van de maatschappij- en gedragswetenschappen, dat overigens in die kringen al te zelden een vertolker vindt. Schnabel doet dat op een evenwichtige, gefundeerde, verstandige en overtuigende wijze."

Over de laureaat

Paul Schnabel studeerde sociologie en promoveerde in 1982 op de studie Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid en werd vier jaar later benoemd tot hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht. Voor de wetenschap is hij eerst en vooral van belang als onderzoeksleider, een rol die hij eerst vervulde bij het Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid in Utrecht (het huidige Trimbos Instituut) en sinds 1998 als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP, de belangrijkste sociaalwetenschappelijke onderzoeksinstelling van ons land, verzorgt een gestage reeks publicaties voor landsbestuur, media, vakgenoten en een geïnteresseerd publiek. De publicaties kenmerken zich door hun constante, hoge wetenschappelijke kwaliteit, hun actualiteit en hun grote maatschappelijke relevantie. Paul Schnabel initieert en regisseert die onderzoeksprojecten en is nauw bij de rapportage betrokken.