Toekenningen

Dobberke Stichting 2017

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.

De functie van gedragslateralisatie in een pre-industriële samenleving – Handvoorkeur bij de Huaorani

Tess Beking
Rijksuniversiteit Groningen

€ 5000

Het is een onopgelost raadsel waarom menselijke populaties overal ter wereld bestaan uit een meerderheid van rechtshandigen. Door handvoorkeur bij de Huaoranis – een pre-industriële samenleving in Ecuador – te onderzoeken, komen we meer te weten over de evolutionaire mechanismen met betrekking tot selectie van handvoorkeur en handvaardigheid.

Sociale hiërarchievorming in rattenkolonies

Bauke Buwalda
Rijksuniversiteit Groningen

€ 3700

Sociale hiërarchie vorming in rattenkolonies: bepalen persoonlijkheid en groepssamenstelling de rol in de dominantiestructuur die bereikt kan worden door zowel mannelijk en vrouwelijke ratten?

Transport van 18-dagen oude eieren – effecten op fysiologie en gedrag bij vleeskuikens?

Vivian Goerlich-Jansson
Universiteit Utrecht

€ 5880

Om tijdens het transport stress bij eendagsvleeskuikens te voorkomen, worden bevruchte eieren tegenwoordig drie dagen voor het uitbroeden naar de opfokfaciliteit getransporteerd. Omdat het stress-systeem in deze embryo's al functioneert, willen we onderzoeken of langere transporten leiden tot een lager uitkomstpercentage en/of effect hebben op het gedrag en de ontwikkeling van de kuikens. 

De rol van individuele gedragstypen in het collectieve functioneren van diergroepen onder predatordruk

Jolle W. Jolles
Max Planck Institute for Ornithology

€ 4000

Omdat de meeste diersoorten in groepen leven, is het cruciaal te begrijpen hoe verschillende individuele gedragstypen van invloed zijn op het collectief functioneren van de groep. Aan de hand van een reeks experimenten met stekelbaarzen onderzoekt Jolle Jolles welke rol individuele gedragstypen spelen in collectieve predator-prooi interacties. Ook kijkt hij naar wat het effect van deze interacties is op de overlevingskansen van individuen binnen een groep. 

Gastheerspecificiteit en bioritme bij de parasitaire wespensoort Nasonia

Kelley Leung
Rijksuniversiteit Groningen

€ 4000

Door bestudering van de parasitaire wespensoort Nasonia, wil ik insectengedrag in kaart brengen dat wordt bepaald door gastheerspecificiteit en bioritme, en wil ik de onderliggende genen identificeren.

De samenhang tussen persoonlijkheid en de sociale structuur van koolmezen tijdens foerageergedrag in de winter

Kees van Oers
Nederlands Instituut voor Ecologie

€ 1900

Koolmezen verschillen in hun persoonlijkheid en dit heeft gevolgen voor een scala aan ecologisch belangrijke gedragingen. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe het ruimtelijk gebruik van koolmezen en hun reactie op predatoren in de winter bepaald wordt door hun persoonlijkheid.

Seksespecifiek publiekseffect ('audience effect') bij mobbinggedrag van koolmezen

Filipe C. Ribeiro da Cunha
Nederlands Instituut voor Ecologie

€ 4520

Bij dit project wil men inzicht krijgen in hoe de expressie van mobbing beïnvloed wordt door de aanwezigheid van potentiële wijfjes/mannetjes in het publiek, en wil men onderzoeken welke invloed mobbing kan hebben op de reproductieve fitness bij een in het wild levende populatie koolmezen in Westerheide.

Een nieuwe rol van Foxp2 bij motivatie en op beloning gebaseerd leren

Jon-Ruben van Rhijn
Radboudumc

€ 4000

We weten dat mutaties in Foxp2 invloed hebben op het aanleren van motorische vaardigheden. Maar ook in hersengebieden die verschillende gedragsaspecten regelen, is Foxp2 aanwezig. Met behulp van een gestandaardiseerde gedragsanalyse onderzoeken we of mutaties in Foxp2 invloed hebben op de motivatie en het verwerken van beloning bij muizen.

Pragmatiek in de communicatie van de guereza colobus (zwartwitte franjeaap)?

Anne Marijke Schel
Universiteit Utrecht

€ 3500

De afgelopen 40 jaar is duidelijk geworden dat dieren meesters zijn in de vocale overdracht van informatie, maar er is nog steeds discussie over de vraag wat voor informatie wordt overgedragen. Ik wil onderzoeken welke rol pragmatische interferentie speelt in de communicatie van de guereza colobus (zwartwitte franjeaap) door een terugspeelexperiment uit te voeren waarbij de rollen die roep-akoestiek en context spelen, uit elkaar worden gehaald wanneer de ontvangers op adaptieve wijze reageren op de roep van soortgenoten.

Inzicht in de verschillende sociale stijlen van maki's

Lauren Seex
Rijksuniversiteit Groningen

€ 2000

Bij dit project onderzoeken we de hypothese dat verschillen in de dominantiestijl van maki's worden veroorzaakt door hun verschillende aandeel in onbesliste gevechten. Voor dit doel zullen we langlopende gedragsgegevens van drie soorten maki's analyseren.

Het risico van luidruchtige buren: effect van biotisch geluid op antipredatorreactie bij neotropische sabelsprinkhanen

Estefania Velilla Perdomo
Vrije Universiteit

€ 5800

Bij dit project wordt het antipredatorgedrag van mannelijke neotropische sabelsprinkhanen bij veel biotisch geluid onderzocht. Met behulp van terugspeelexperimenten onderzoeken we of deze sabelsprinkhanen wisselen van een akoestisch naar een trillingssignaal bij de aanwezigheid van roofdieren en geluid.