Wetenschappelijke integriteit

integrity.jpg

Als geweten van de wetenschap in Nederland houdt de KNAW zich bezig met de ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Goed gedrag in de wetenschap

De KNAW maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag. De Notitie wetenschappelijke integriteit (met NWO en VSNU, 2001) gaf een voorzet voor procedures die nu bij universiteitenNWO en KNAW zijn ingevoerd. Elke instelling moet een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscommissie aanstellen. De klager kan vervolgens terecht bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), waarvan het onafhankelijke secretariaat bij de KNAW is gehuisvest.

De ontwikkeling in de wetenschap en het belang van wetenschappelijke integriteit vragen om een meer fundamentele beschouwing van De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (pdf) uit 2014. De voorzitters van de VSNU, KNAW, NWO en NFU hebben begin 2016 de adviescommissie ‘Verkenning herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ ingesteld met een tweeledige taakopdracht (pdf):

1. verkennen in hoeverre de Gedragscode voldoet aan de eisen die aan een dergelijke code kunnen worden gesteld en of het wenselijk is de code te herzien.

2. zich buigen over:

  • de definitie van plagiaat in de Gedragscode.
  • de wenselijkheid tekst op te nemen over mogelijke sancties bij schendingen van de wetenschappelijke integriteit in de gedragscode.
  • de wenselijkheid van het in behandeling nemen van anonieme klachten over vermoede schendingen van de wetenschappelijke integriteit.

Eind juni 2016 heeft de commissie haar Adviesrapport Commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening voltooid.

icon_downl_generiek.gifDownload het adviesrapport

icon_downl_generiek.gifDownload de conclusies en aanbevelingen

VSNU, KNAW, NWO, NFU, TO2 en VH hebben op basis van de aanbevelingen uit dit rapport een nieuwe Gedragscode op laten stellen, die in oktober 2018 is verschenen.