Wetenschappelijk debat Kloneren

Bij brief van 23 december 1997 hebben de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verzocht een wetenschappelijk debat te organiseren op basis waarvan een uitspraak gedaan kan worden over de stand van zaken van de wetenschap op het gebied van het kloneren en over de ethische grenzen aan dit type onderzoek.

Deze uitspraak zou tot stand moeten komen aan de hand van de beantwoording van de volgende vier vragen:

Ten behoeve van die beantwoording heeft de Commissie Dierproeven, Transgenese en Biotechnologie van de Akademie op 3 april 1998 een bijeenkomst georganiseerd waaraan op uitnodiging werd deelgenomen door circa 50 personen waaronder naast onderzoekers uit de universitaire wereld, de (academische) ziekenhuizen en de biotechnologische industrie ook een aantal deskundigen op het gebied van de ethiek. Voor het programma van het debat en de lijst van deelnemers wordt verwezen naar de bijlagen van deze notitie. De uitkomsten van het debat zijn verwerkt in deze notitie waarbij gemakshalve de volgorde van de gestelde vragen is aangehouden.