Biosecurity

petrischaaltjes.jpg

Sinds de aanslagen op het World Trade Centre in 2001 en de anthraxbrieven die kort daarna werden verstuurd is de aandacht voor Biosecurity sterk toegenomen. De dreiging van de productie en het gebruik van biologische agentia als wapens wordt serieus genomen. De KNAW heeft daarom in opdracht van het ministerie van OCW een Gedragscode Biosecurity voor Nederland opgesteld.

Totstandkoming Gedragscode

Een werkgroep onder voorzitterschap van Lous van Vloten-Doting heeft een inventarisatie gemaakt van regelgeving op het gebied van biotechnologisch en microbiologisch onderzoek in binnen- en buitenland. Op basis van deze informatie en door middel van voortdurende interactie met de doelgroep is de Gedragscode Biosecurity geformuleerd.

Toepassing Gedragscode

Tijdens bijeenkomsten en andere activiteiten is de Gedragscode Biosecurity bij researchinstellingen, laboratoria en opleidingen in de levenswetenschappen gepresenteerd en bediscussieerd. Ook is de implementatie begeleid. Verwijzigingen naar de gedragscode zijn opgenomen in onderwijs- en trainingsmateriaal op mbo-, hbo- en academisch niveau. Het onderschrijven van de Gedragscode Biosecurity is ook verplicht gesteld bij het indienen van subsidieaanvragen op levenswetenschappelijk gebied bij subsidiegevers NWO en ZonMW.

Adviesrapport Bouwen aan biosecurity

De KNAW heeft eind 2013 het rapport Bouwen aan biosecurity - Beoordelen van dual-use onderzoek uitgebracht. De staatssecretaris van OCW verzocht de KNAW om dit advies naar aanleiding van de brede discussie rond (het verbod op) publicatie van het vogelgrieponderzoek van de Rotterdamse viroloog Fouchier (2012).  Belangrijke aanbeveling uit het advies is dat wetenschappers en veiligheidsdeskundigen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek moeten kunnen om risico’s af te wegen. Om wetenschappers te kunnen adviseren over mogelijke biosecurity-aspecten van hun onderzoek is deskundigheid op verschillende terreinen nodig: niet alleen wetenschapsinhoudelijk, maar ook op het vlak van laboratoriumveiligheid en (inter-)nationale dreigingsanalyse. De KNAW adviseerde voor dit doel een Adviescommissie Biosecurity bij onderzoek in de levenswetenschappen in te stellen.

Op 21 oktober 2015 is de Kamerbrief met een reactie op het advies Bouwen aan Biosecurity gepubliceerd. 

Verslag Debat Gain-of-function research

Contact

Jean Philippe de Jonge,