Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Reglement Heinekenprijzen voor de wetenschap

Voor het indienen van nominaties voor de Heinekenprijzen dient u rekening te houden met de bepalingen in het hierna volgende reglement van deze prijs.

Artikel 1 Algemeen

 1. De Heinekenprijzen voor de wetenschap (hierna: de Heinekenprijzen) zijn tussen 1963 en 2006 ingesteld door verschillende Heineken fondsen en de KNAW en worden sinds 2019 beschikbaar gesteld door de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De Heinekenprijzen zijn:
  • Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica (met inbegrip van de microbiologie en van de kiemingsfysiologie van zaden)
  • Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
  • Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde
  • Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen
  • C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen
 2. De Heinekenprijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt.
 3. De Heinekenprijzen bestaan elk uit een geldbedrag van US$ 200.000 (zegge: tweehonderd duizend Amerikaanse dollars)

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie

Voor nominatie voor de Heinekenprijzen komen in aanmerking kandidaten die:

 • excellente, internationaal erkende wetenschappers zijn.
 • actieve wetenschappers zijn wier wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt.
 • een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten.

Artikel 3 Nominatie

 1. Als nominatoren voor de Heinekenprijzen komen in aanmerking:
  • Leden van de KNAW;
  • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland;
  • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland;
  • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten;
  • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten;
  • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
 2. Nominaties moeten in de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
 3. Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan hp@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
 4. Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury’s van de Heinekenprijzen mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze jury

 1. Het bestuur van de KNAW stelt per Heinekenprijs een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de prijs te beoordelen en een voordracht voor toekenning van de prijs te doen aan het bestuur van de KNAW.
 2. Iedere jury bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden, onder wie de voorzitter. De leden worden door het bestuur van de KNAW benoemd voor maximaal drie selectierondes. De voorzitter van de jury wordt door het bestuur van de KNAW benoemd en is KNAW-lid.
 3. Iedere jury bestaat uit maximaal vier internationale deskundigen en minimaal één lid/alumnus van De Jonge Akademie.
 4. Juryleden (behalve de voorzitter) worden door de voorzitter voor benoeming voorgedragen aan het bestuur van de KNAW.
 5. Iedere jury stelt in de eerste vergadering een shortlist van kandidaten op voor de Heinekenprijzen. De jury’s winnen vervolgens referentenrapporten in over de kandidaten op de shortlist. In de tweede vergadering van de jury worden de beoogde laureaten voor de Heinekenprijzen geselecteerd.
 6. De voorzitter van het bestuur van de Stichting Alfred Heineken Fondsen kan de juryvergaderingen als toehoorder bijwonen.
 7. In alle gevallen van besluitvorming door de jury’s geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
 8. De leden van de jury’s zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
 9. De KNAW stelt voor iedere jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria

1. De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Heinekenprijzen door de jury’s vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

a. Internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van de criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van kwaliteit in het vakgebied van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van haar/zijn vakgebied, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de bijdrage van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties;
 • lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere relevante organisaties;
 • (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies;
 • overige kwaliteiten, zoals de wijze waarop de kandidaat jonge onderzoekers inspireert, haar/zijn bijdrage aan kennisvalorisatie en wetenschapscommunicatie.

b. De mate waarin het wetenschappelijke werk van de kandidaat een aanzienlijke belofte voor de komende periode inhoudt.

c. Naast de criteria genoemd in sub a en sub b gelden voor de afzonderlijke prijzen de volgende additionele criteria:

 • Voor de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde: de kandidaat heeft een prestatie geleverd welke tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen heeft geleid of naar verwachting zal leiden.
 • Voor de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen: de kandidaat verricht onderzoek vanuit het perspectief van de natuurwetenschappen, van de technische wetenschappen of van de mens- en maatschappijwetenschappen.
 • Voor de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen: de kandidaat heeft een disciplinegrenzen overschrijdende bijdrage geleverd aan de kennis van en het inzicht in de mechanismen en processen die ten grondslag liggen aan de intelligente verrichtingen van mens en dier.

2. Iedere jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze voor de kandidaten. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de desbetreffende jury.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking

 1. Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordrachten van de jury’s over de toekenning van de Heinekenprijzen.
 2. De Heinekenprijzen worden uitgereikt door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Alfred Heineken Fondsen of een door de voorzitter aangewezen vervanger.
 3. De uitreiking van de Heinekenprijzen vindt plaats tijdens een daartoe door de Stichting Alfred Heineken Fondsen en de KNAW te beleggen bijeenkomst.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 16 april 2019 en vervangt het door het bestuur van de KNAW op 19 juni 2017 gewijzigde reglement.
 2. Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2019.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.