Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

'De KNAW bevordert, steunt en erkent excellente wetenschap en duidt de resultaten van onderzoek voor de samenleving. De KNAW verwoordt het belang van wetenschappelijk onderzoek, kennis en inzicht voor het economisch, fysiek, sociaal en cultureel welzijn en welbevinden van de mens.'

Dit is de missie van de KNAW. En die heeft gevolgen voor hoe wij ons organiseren. In onze visie biedt de sterke wetenschappelijke gemeenschap die nodig is om deze missie te realiseren, ruimte en kansen aan ieder die een relevante bijdrage kan leveren. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid en van respect voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen. En het bevordert ook de kwaliteit van ons wetenschapsbestel, doordat we geen talenten missen of buitensluiten en doordat we diversiteit van perspectieven bevorderen waar dat van belang is. Diversiteit en inclusie staan daarom hoog in het vaandel bij de Akademie, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten en de KNAW-instituten. 

Gelijkheid en gelijkwaardigheid gaan over gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, en ook over het tegengaan van discriminatie. Diversiteit verwijst naar alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, ervaringen en/of achtergronden waarin (groepen van) mensen van elkaar kunnen verschillen. Inclusie verwijst naar het creëren van een (werk)omgeving waarin iedereen gelijkwaardig meedoet, zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 

Van visie naar actie

 Vanuit haar rol als hoeder en duider van de wetenschap heeft de KNAW bijgedragen aan het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek dat de Minister van OCW in 2020 heeft vastgesteld. De KNAW is tevens medeondertekenaar van dit Nationaal actieplan. Ook het actieplan onderstreept de positieve relatie tussen kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het streven naar inclusie en diversiteit. 

Wij zetten daarom bij de Akademie, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten en de instituten in op positieve bevordering van diversiteit en inclusie. Om dat bereiken heeft de KNAW voor de periode 2021-2025 de volgende doelstellingen vastgesteld: 

Uitdragen visie

Het actief en consequent ondersteunen en het uitdragen van de visie van de KNAW, met als uitgangspunten gelijkwaardigheid, diversiteit, inclusie, toegankelijkheid en wederzijds respect. Dit doen we zowel binnen de KNAW (in de Akademies en instituten) als naar buiten toe, richting de hele wetenschappelijke wereld, nationaal en internationaal, richting de maatschappij en richting de politiek. 

Vergroten van bewustzijn en kennis

Het op alle organisatieniveaus binnen de Akademies en instituten stimuleren en bevorderen van bewustzijn en kennis inzake gelijkheid en gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie en dat verankeren in de organisatie-brede cultuur.

Stimuleren van een inclusief, open en veilig werkklimaat

Het bevorderen van de situatie dat leden van de Akademies en medewerkers, maar ook bezoekers van de KNAW, met een breed scala aan perspectieven, achtergronden en ervaringen naar de KNAW kunnen komen en zich welkom en gewaardeerd voelen. Het bevorderen van een organisatiecultuur met ruimte voor open debat en waarin discriminatie niet wordt geaccepteerd.

Monitoren en evalueren

Het inrichten van een monitoring- en evaluatieproces op het gebied van de selectie van leden van de Akademies en inzake de in-, door- en uitstroom van medewerkers, zodat objectief kan worden vastgesteld welke vooruitgang op het vlak van gelijkheid, diversiteit en inclusie is geboekt. 

Bovenstaande doelstellingen zullen worden vertaald naar organisatorische keuzes en acties en maatregelen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de uitwerking bij de akademies en instituten uiteen zal lopen vanwege het onderscheid in doelen en taken waar zij voor staan. Ook tussen de akademies en de instituten onderling kan de uitwerking variëren, gelet op verschillen in historie, organisatiecultuur en werkveld.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.