Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Algemene voorwaarden inzake het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex

De KNAW hanteert de volgende algemene voorwaarden (juli 2021)

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de KNAW inzake het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex;

Congresbureau: het Congresbureau van de KNAW, de afdeling die (onder meer) Evenementen organiseert en/of faciliteert;

Diensten: elke vorm van dienstverlening door de KNAW met betrekking tot het in gebruik geven van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex ten behoeve van Evenementen, waaronder zaalverhuur, faciliteiten, begeleiding en catering;

Evenementen: congressen, symposia, lezingen, vergaderingen, cursussen, diners en andere bijeenkomsten op het gebied van wetenschap en kunst;

Huisregels: de huisregels van de KNAW, welke onder meer te lezen zijn op de website van de KNAW;

KNAW: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de KNAW en de Wederpartij, op grond waarvan de KNAW bepaalde Diensten zal (doen) verlenen aan de Wederpartij;

Partij: de KNAW of de Wederpartij, waarbij de KNAW en de Wederpartij(en) gezamenlijk (ook) worden aangeduid als “Partijen”;

Trippenhuiscomplex: het geheel van ruimten, bebouwd en onbebouwd, binnen en buiten, dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de KNAW valt, gelegen te Amsterdam aan de Kloveniersburgwal 23 tot met 31;

Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het oog op het verkrijgen van Diensten een Overeenkomst met de KNAW aangaat of zal aangaan of ter zake van deze Diensten anderszins in een rechtsverhouding tot de KNAW staat.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, offertes en opties van de KNAW aan de Wederpartij betreffende het verlenen van Diensten, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de KNAW en de Wederpartij inzake het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex.

2. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van een Overeenkomst en de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert – enkel ten aanzien van die Overeenkomst – hetgeen bepaald is in die Overeenkomst.

3. Eventuele standaardvoorwaarden van, of aangewezen door, de Wederpartij of derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomsten, offertes of opties van de KNAW aan de Wederpartij betreffende het verlenen van Diensten; en evenmin op enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de KNAW en de Wederpartij inzake het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex.

4. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zijn vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.

5. De KNAW kan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de Wederpartij.

Artikel 3 – Opties, offertes en Overeenkomsten

1. Een Wederpartij kan een aanvraag doen om gebruik te maken van een of meerdere congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex door contact op te nemen met het Congresbureau via congresbureau@knaw.nl, op 020 551 0782 of via https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/contactformulier-locatieverhuur-trippenhuiscomplex.

2. Na een aanvraag, toetst het Congresbureau of het beoogde Evenement past binnen het beleid en de doelstellingen van de KNAW. De KNAW kan de Wedepartij in dit kader vragen om een nadere toelichting op, of het conceptprogramma van, het beoogde Evenement. Commerciële evenementen (waaronder mede wordt verstaan: wetenschappelijke congressen die door de industrie worden gesteund middels sponsorstands, lunches of anderszins) zijn niet toegestaan.

3. De KNAW kan de Wederpartij vervolgens een optie geven op bepaalde Diensten. De KNAW stelt hiervoor een offerte op. Door de KNAW uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, enkel van toepassing in de verhouding tot de desbetreffende Wederpartij, en gelden tot het moment van herroeping, maar uiterlijk tot dertig (30) dagen na dagtekening op de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle in offertes van de KNAW genoemde bedragen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen of belastingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Afbeeldingen, beschrijvingen en overige informatie in, of ten behoeve van, offertes van de KNAW, dienen slechts ter globale aanduiding van de Diensten en zijn voor details niet bindend.

6. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

(i)    een offerte van de KNAW door de Wederpartij wordt ondertekend;
(ii)    een document waarin afspraken en voorwaarden met betrekking tot een Evenement zijn uitgewerkt, door zowel de KNAW als de Wederpartij schriftelijk is geaccordeerd; danwel – indien eerder –
(iii)    de KNAW op verzoek van de Wederpartij met het verlenen van de Diensten is aangevangen, in welk geval de Wederpartij geacht wordt onverkort en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de betreffende offerte van de KNAW en met de toepassing van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Diensten

  1. De Diensten die door de Wederpartij worden afgenomen, worden bepaald in de Overeenkomst.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Diensten die standaard verleend worden:

(i) begeleiding in het voortraject van het Evenement (locatiebezoek, zaaladvies, offertetraject);
(ii) basis begeleiding bij de uitvoering van het Evenement (één (1) floormanager, één (1) medewerker bedrijfshulpverlening (BHV) (kan tevens de floormanager zijn) en één (1) receptiemedewerker ten behoeve van regulier deurbeleid;
(iii) zaalverhuur van de in de Overeenkomst genoemde zaal of zalen, inclusief het aldaar aanwezige meubilair in standaardopstelling;
(iv) verzorging van algemene bezoekersbadges indien het Evenement plaatsvindt in een of meerdere zalen in het historische gedeelte van het Trippenhuiscomplex;
(v) audiovisuele middelen indien aanwezig in de zaal of zalen waar het Evenement zal plaatsvinden; en
(vi) standaard schoonmaak.

3. De Diensten die (in ieder geval) tegen een meerprijs verleend kunnen (doen) worden, zijn:

(i) werving en begeleiding van sprekers en dagvoorzitters;
(ii) opbouw, inrichting, aankleding en bewegwijzering van het Trippenhuiscomplex;
(iii) een of meerdere extra floormanagers;
(iv) registratie van bezoekers/deelnemers;
(v) verzorging van gepersonaliseerde badges;
(vi) audiovisuele middelen indien niet reeds aanwezig in de zaal of zalen waar het Evenement zal plaatsvinden;
(vii) technische faciliteiten;
(viii) catering;
(ix) betalingen;
(x) extra beveiliging; en
(xi) extra schoonmaak.

4. Voor Diensten die de KNAW niet zelf kan verlenen, maakt zij gebruik van vaste leveranciers. De Wederpartij is verplicht om voor deze Diensten gebruik te maken van die vaste leveranciers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Bediening van de technische faciliteiten wordt gedaan door de KNAW. Gebruik van eigen meegebrachte apparatuur kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Congresbureau.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Wederpartij het Congresbureau uiterlijk vijf (5) werkdagen voor het Evenement op de hoogte te stellen van:

(i) het definitieve aantal bezoekers/deelnemers;
(ii) informatie over de bezoekers/deelnemers welke redelijkerwijs van belang is voor het verlenen van Diensten (waaronder: ‘special needs’ van bezoekers/deelnemers en beveiligingsrisico’s);
(iii) dieetwensen van bezoekers/deelnemers ten behoeve van catering;
(iv) definitieve wensen ten aanzien van de voorbereidingstijd die de Wederpartij nodig heeft, indien deze buiten de reguliere openingstijden ex artikel 5.1 valt; en
(v) definitieve keuzes ten aanzien van technische faciliteiten.

7. De Wederpartij is (ook nadien) gehouden het Congresbureau tijdig alle verdere informatie te verschaffen welke redelijkerwijs van belang is voor het verlenen van de Diensten.

Artikel 5 – Evenementen

1. Evenementen kunnen gehouden worden in een of meerdere congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex. Het Trippenhuiscomplex is standaard geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Aanvragen voor Evenementen buiten deze reguliere openingstijden zullen door het Congresbureau worden beoordeeld.

2. Exclusiviteit kan enkel door de KNAW geboden worden voor Evenementen die op weekend- en feestdagen plaatsvinden en waarbij alle te huren zalen door een en dezelfde Wederpartij gehuurd worden.

3. De Wederpartij is gehouden het Evenement uit te voeren conform hetgeen hiervoor in de Overeenkomst is vastgelegd met betrekking tot (a) het doel, (b) de datum/data en tijden; en (c) de te gebruiken zaal/zalen.

4. De Wederpartij is gehouden de Huisregels na te leven.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat:

(i) alle bezoekers/deelnemers van Evenementen ‘onsite’ geregistreerd worden;
(ii) het aantal aanwezige bezoekers/deelnemers voor aanvang van het Evenement wordt doorgegeven aan (de floormanager van) het Congresbureau;
(iii) het maximale aantal bezoekers/deelnemers per zaal zoals vermeld in de Overeenkomst niet wordt overschreden;
(iv) waar verplicht, alle bezoekers/deelnemers van Evenementen een (bezoekers)badge dragen;
(v) alle bezoekers/deelnemers van Evenementen worden gewezen op, en zich houden aan, de Huisregels;
(vi) het Evenement en diens bezoekers/deelnemers geen overlast veroorzaken voor overige gebruikers van het Trippenhuiscomplex en/of omwonenden; en
(vii) de te gebruiken zaal/zalen in dezelfde staat wordt/worden opgeleverd als de staat waarin deze aan de Wederpartij ter beschikking is/zijn gesteld (dat wil in ieder geval zeggen: schadevrij en ontruimd van bezittingen van de Wederpartij en/of bezoekers/deelnemers van het Evenement).

6. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNAW publiciteitsuitingen, reclame- en/of foldermateriaal met betrekking tot het Evenement of met betrekking tot de Wederpartij in het Trippenhuiscomplex aan te brengen of uit te (doen) delen.

7. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNAW in het Trippenhuiscomplex beeld- of geluidsopnamen te (laten) maken voor toepassingen van eigen gebruik. Het is de Wederpartij evenmin toegestaan om deze opnames zonder schriftelijke toestemming van de KNAW openbaar te maken.

8. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het materiaal dat wordt getoond tijdens Evenementen en (dus) voor de daarvoor benodigde toestemming en/of afdracht van beeld- en auteursrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten.

9. De Wederpartij dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan het Trippenhuiscomplex door of in opdracht van de KNAW te dulden. De KNAW zal bij uitvoering van dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het Evenement.

Artikel 6 – Prijzen en tarieven

1. De KNAW is gerechtigd om de prijzen en tarieven die zij voor Diensten in rekening brengt van tijd tot tijd aan te passen.

2. De prijzen en tarieven die in een offerte van de KNAW zijn opgenomen, zijn van toepassing zolang de offerte geldig is ex artikel 3.3. De prijzen en tarieven die in een Overeenkomst zijn opgenomen, zijn van toepassing op die Overeenkomst.

3. Diensten die niet (of mindere mate) zijn opgenomen in de Overeenkomst, maar wel (of in meerdere mate) zijn afgenomen door de Wederpartij, worden gezien als meerwerk en worden op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorbelast.

4. Omstandigheden die bij, danwel na, de totstandkoming van de Overeenkomst tot een meerprijs leiden, zijn (in ieder geval):

(i) Evenementen die buiten de reguliere openingstijden ex artikel 5.1 plaatsvinden;
(ii) voorbereiding van Evenementen (op- en afbouw etc.) die buiten de reguliere openingstijden ex artikel 5.1 plaatsvindt;
(iii) meerkosten als gevolg van een stijging van het aantal bezoekers/deelnemers ex artikel 6.5 onder (ii); en
(iv) extra schoonmaakkosten indien naar het oordeel van de KNAW sprake is van meer dan normale vervuiling.


5. Voor Diensten waarvan de prijzen en tarieven (mede) afhankelijk zijn van het aantal bezoekers/deelnemers, geldt dat het aantal dat wordt opgenomen in de Overeenkomst in principe bindend is, behoudens het navolgende:

(i) De Wederpartij kan tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het Evenement het aantal bezoekers/deelnemers kosteloos naar beneden bijstellen, met een maximum van tien procent (10%).
(ii) De Wederpartij kan tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan het Evenement het aantal bezoekers/deelnemers naar boven bijstellen, tot het maximaal aantal toegestane bezoekers van de betreffende zaal/zalen.

6. De KNAW is gerechtigd om op elk moment aan de Wederpartij een voorschot, zekerheid en/of waarborgsom te vragen. De Wederpartij is alsdan verplicht een voorschot aan de KNAW te betalen, danwel zekerheid te stellen en/of een waarborgsom te voldoen.

7. Indien de totaal geoffreerde som voor de Diensten ten behoeve van een Evenement meer dan tienduizend euro (EUR 10.000,=) bedraagt, is een aanbetaling door de Wederpartij van tien procent (10%) van de totaalsom (incl. btw) verplicht.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de KNAW gerechtigd om digitaal te factureren. De Wederpartij zal aan de KNAW kenbaar maken naar welk e-mailadres de digitale factuur kan worden gestuurd. Een digitaal verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen door de Wederpartij op de datum van verzending.

2. Facturen van de KNAW dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden betaald.

3. Eventuele klachten met betrekking tot facturen van de KNAW, dienen binnen de betalingstermijn ex artikel 7.2 schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de KNAW te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen worden geacht akkoord te zijn bevonden door de Wederpartij.

4. Het recht van de Wederpartij om betaling van een (deel van een) factuur van de KNAW op te schorten is beperkt tot het door de Wederpartij te goeder trouw betwiste bedrag, in overeenstemming met het in artikel 7.3 bepaalde. De Wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan de KNAW te verrekenen met een vordering op de KNAW.

5. Indien een factuur van de KNAW niet binnen de betalingstermijn ex artikel 7.2 is voldaan, en de factuur niet in overeenstemming met artikelen 7.3 en 7.4 is betwist, is de Wederpartij direct – van rechtswege – in verzuim. Indien een gedeelte van een factuur is betwist in overeenstemming met artikel 7.3, maar het onbetwiste deel niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de Wederpartij terzake het onbetwiste deel van de factuur direct – van rechtswege – in verzuim.

6. Indien de Wederpartij in (betalings)verzuim verkeert, is de Wederpartij over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd.

7. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot het incasseren van de door de KNAW niet tijdig van de Wederpartij ontvangen betalingen, zijn voor rekening van de Wederpartij. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op vijftien procent (15%) van de verschuldigde hoofdsom; onverminderd het recht van de KNAW om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten te vorderen. De opgave van de KNAW van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs.

Artikel 8 – Annulering


Door de Wederpartij

1. Bij annulering van een Evenement door de Wederpartij gelden de volgende kosten:

(i) zes (6) maanden tot een één (1) week vóór de in de Overeenkomst genoemde datum van het Evenement: de vaste locatiekosten;
(ii) één (1) week of korter vóór de in de Overeenkomst genoemde datum van het Evenement: de totaalsom van de Overeenkomst.   

2. De datum waarop de schriftelijke annulering van de Wederpartij door het Congresbureau is ontvangen, geldt als datum van annulering.

3. In geval van gedeeltelijke annulering zullen de annuleringskosten ex artikel 8.1 pro rata worden berekend.

4. De KNAW is gerechtigd de verschuldigde annuleringskosten in mindering te brengen op de reeds door de Wederpartij betaalde bedragen.

5. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op annuleringskosten ex artikelen 8.1 en 8.3.

6. Het niet verkrijgen van de voor een Evenement noodzakelijke vergunningen/ontheffingen door de Wederpartij levert geen overmacht op.

Door de KNAW

7. De KNAW is gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten indien:

(i) de Wederpartij toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van een of meerdere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Huisregels, en – zo de tekortkoming voor herstel vatbaar is – heeft nagelaten die tekortkoming te herstellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe; (ingebrekestelling):
de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd of is verleend, faillissement van de Wederpartij is verzocht of is uitgesproken, de Wederpartij (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft verzocht of is uitgesproken, de Wederpartij onder bewind wordt gesteld, het vrije beheer over diens vermogen is verloren of is komen te overlijden; of
(ii) de Wederpartij een besluit neemt tot liquidatie en/of staking van diens onderneming.

8. Op het moment van (tussentijdse) beëindiging ex artikel 8.7, worden alle bedragen die door de Wederpartij aan de KNAW op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, direct en integraal opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere kennisgeving is vereist.

9. Kosten die ontstaan als gevolg van (tussentijdse) beëindiging of opschorting ex artikel 8.7 (waaronder kosten die in dit verband aan de KNAW in rekening worden gebracht door enige bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde), worden door De KNAW aan de Wederpartij in rekening gebracht.

10. De betalingstermijn van de in artikelen 8.8 en 8.9 genoemde bedragen, is vijf (5) dagen en artikelen 7.6 en 7.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

11. De KNAW is bij (tussentijdse) beëindiging of opschorting ex artikel 8.7 niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de Wederpartij.

Overmacht

12. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de KNAW in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan de KNAW kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de KNAW onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van diens verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens verplichtingen in redelijkheid niet van de KNAW kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:

(i) overheidsmaatregelen die het Evenement verbieden;
(ii) wanprestaties van of overmacht bij toeleveranciers of andere derden;
(iii) last-minute afzegging van de dagvoorzitter wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden indien deze wordt verzorgd door de KNAW;
(iv) een redelijkerwijs onbegaanbaar of onveilig Trippenhuiscomplex;
(v) stroomstoringen, technische storingen en computervirussen;
(vi) pandemieën, epidemieën en quarantaines; en
(vii) stakingen en werkonderbrekingen.

13. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 8.12 voordoet als gevolg waarvan de KNAW niet aan diens verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de KNAW niet aan diens verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De KNAW is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als de KNAW als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Survival

14. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden die de strekking hebben om na het eindigen of beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 9.8 (Verval), artikel 10 (Geheimhouding en persoonsgegevens), artikel 11 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) en deze bepaling (Survival) blijven na het eindigen of beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 9 – Risicoallocatie

1. De KNAW zal zich inspannen om de Overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren en de Diensten naar beste vermogen te verlenen. De KNAW mag daarbij uitgaan van de juistheid van door de Wederpartij verstrekte informatie en instructies.

2. De KNAW is niet aansprakelijk voor:

(i) schade die het gevolg is van door de Wederpartij verstrekte onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie of instructies;
(ii) schade die het gevolg is van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen in het Trippenhuiscomplex;
(iii) letselschade; en
(iv) indirecte schade of gevolgschade, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving,  geleden verlies en vertragingsschade.

3. Mocht er op de KNAW toch enige aansprakelijkheid rusten, is elke aansprakelijkheid van de KNAW verband houdende met een Overeenkomst, Diensten, of een andere door de Wederpartij met de KNAW aangegane rechtsverhouding ter zake van het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat de Wederpartij aan de KNAW verschuldigd is voor de Diensten ten behoeve van het betreffende Evenement, met een maximum van tienduizend euro (EUR 10.000,=).

4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de KNAW voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KNAW of diens leidinggevende ondergeschikten.

5. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de KNAW, vrijwaart de Wederpartij de KNAW voor, en zal de Wederpartij de KNAW schadeloos stellen ter zake van, alle (rechts)vorderingen die een derde op enig tijdstip op de KNAW mocht hebben of jegens de KNAW mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst, Diensten, of een andere door de Wederpartij met de KNAW aangegane rechtsverhouding ter zake van het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

6. De Wederpartij is jegens de KNAW aansprakelijk voor alle schade die de KNAW lijdt ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming door de Wederpartij van enige verplichting die voortvloeit uit de wet, de Overeenkomst en de Huisregels; of enig ander handelen of nalaten van de Wederpartij.

7. De Wederpartij vrijwaart de KNAW tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voorvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de Wederpartij van de Overeenkomst en/of de Huisregels, of enig ander handelen of nalaten van de Wederpartij. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

8. Alle vorderingsrechten jegens de KNAW in verband met een Overeenkomst, Diensten, of een andere door de Wederpartij met de KNAW aangegane rechtsverhouding ter zake van het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex, vervallen één (1) jaar na de dag waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de KNAW daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee (2) jaar na het betreffende Evenement.

Artikel 10 – Geheimhouding en privacy

1. Partijen betrachten voor, tijdens en na de Overeenkomst over en weer de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij in het kader van de Overeenkomst kennis hebben verkregen.

2. De KNAW houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving. De privacyverklaring van de KNAW is te vinden op de website van de KNAW.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle contractuele en niet-contractuele rechtsverhoudingen tussen de KNAW en de Wederpartij die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, Diensten en/of het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, Diensten en/of het gebruik van congres- en vergaderzalen in het Trippenhuiscomplex of anderszins de rechtsverhouding tussen de KNAW en de Wederpartij betreffen, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.