Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Huisregels voor bezoekers van het Trippenhuiscomplex

De KNAW hanteert de volgende huisregels. (versie juli 2021)

1. Begrippen

KNAW: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

Trippenhuiscomplex: het geheel van ruimten, bebouwd en onbebouwd, binnen en buiten, dat onder de rechts- en/of beheersbevoegdheid van de KNAW valt, gelegen te Amsterdam aan de Kloveniersburgwal 23 tot met 31;

Bezoeker: eenieder die met of zonder toegangsbewijs het Trippenhuiscomplex betreedt, met uitzondering van werknemers van de KNAW;

Huisregels: deze huisregels van de KNAW, welke gelden voor alle Bezoekers.

2. De KNAW is gerechtigd de reguliere openingstijden van het Trippenhuiscomplex aan te passen ten behoeve van incidentele oefeningen in het kader van bedrijfshulpverlening of vanwege een gehele of gedeeltelijke ontruiming in het geval van een calamiteit.

3. De Bezoeker is uitsluitend gerechtigd om het Trippenhuiscomplex (verder) te betreden (a) na gebruik van diens toegangspas, (b) op vertoon van diens toegangsbewijs of (c) na aanmelding bij de beveiliging/receptie.

4. De Bezoeker dient identificeerbaar te zijn, en – indien daartoe door de KNAW verzocht – diens (geldige) legitimatiebewijs te tonen. Indien de Bezoeker hiertoe niet bereid is, is de KNAW gerechtigd de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Trippenhuiscomplex te ontzeggen.

5. De KNAW is ter bevordering van de veiligheid in het Trippenhuiscomplex gerechtigd de Bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. Indien de KNAW wenst de Bezoeker oppervlakkig te fouilleren en/of diens bagage te visiteren, doch de Bezoeker hiermee niet instemt, is de KNAW gerechtigd de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Trippenhuiscomplex te ontzeggen.

6. De Bezoeker is gerechtigd om bagage van A4-formaat of kleiner bij zich te houden. De KNAW behoudt zich het recht voor om grotere stukken bagage te weigeren. Geaccepteerde grotere stukken bagage dienen gestald te worden in de onbewaakte garderobe of in de lockers. Beide zijn kosteloos en op eigen risico.

7. De Bezoeker kan op aanvraag kosteloos en op eigen risico gebruik maken van het (gasten)wifi-netwerk van de KNAW.

8. Er is cameratoezicht in het Trippenhuiscomplex. Camerabeelden worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. De KNAW laat met regelmaat beeld- en geluidsopnames maken in het Trippenhuiscomplex. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteits- en scholingsdoeleinden. Indien de Bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van materiaal waarop hij/zij herkenbaar te horen of te zien is, dient hij/zij dit aan de KNAW kenbaar maken.

10. De Bezoeker van een bijeenkomst van de KNAW treft de (actuele) aanvangstijd van die bijeenkomst aan op de website van de KNAW. Na aanvang kan de Bezoeker de toegang geweigerd worden. Mobiele telefoons dienen op stil te staan.

11. Het verblijf van de Bezoeker in het Trippenhuiscomplex is op eigen risico.

12. De Bezoeker zal in het Trippenhuiscomplex:

(i) indien hem/haar een (Bezoekers)badge is verstrekt, deze dragen;
(ii) aanwijzingen en instructies van de KNAW opvolgen;
(iii) de KNAW en andere Bezoekers niet hinderen op welke wijze dan ook (waaronder maar niet beperkt tot: ongepast, orde verstorend en schadeveroorzakend gedrag);
(iv) geen verboden goederen meenemen (waaronder maar niet beperkt tot: wapens, drugs, vuurwerk en gevaarlijke stoffen);
(v) geen (huis)dieren meenemen (met uitzondering van hulphonden);
(vi) niet roken (ook geen elektronische sigaretten);
(vii) niet eten of drinken, behoudens in daartoe aangewezen ruimten;
(viii) geen alcohol consumeren indien hij/zij de daarvoor toegestane leeftijd niet bereikt heeft, en bovendien niet overmatig alcohol consumeren;
(ix) de inrichting (waaronder maar niet beperkt tot: de muren, het meubilair en apparatuur) ongewijzigd en onbeschadigd laten;
(x) geen tentoongestelde objecten aanraken;
(xi) geen beeld- of geluidsopnamen maken (behoudens met voorafgaande toestemming van de KNAW en voor privégebruik);
(xii) geen promotiematerialen (waaronder maar niet beperkt tot: flyers en brochures) uitdelen, neerleggen of ophangen;
(xiii) geen goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen (behoudens met voorafgaande toestemming van de KNAW).

13. Indien naar het oordeel van de KNAW de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet, de Huisregels of met door de KNAW gegeven aanwijzingen of instructies, kan hem/haar de (verdere) toegang tot het Trippenhuiscomplex (langdurig) worden ontzegd, kan aangifte tegen hem/haar gedaan worden en zal hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door de KNAW geleden schade. In dat geval is de KNAW niet gehouden tot vergoeding van enige schade of tot restitutie van enig toegangsbewijs.

14. De KNAW behoudt zich het recht voor om bezoek van journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers)fotografen aan het Trippenhuiscomplex te weren indien vooraf geen verzoek tot het persbezoek is gedaan (via communicatie@knaw.nl), danwel dit verzoek (nog) niet gehonoreerd is.

15. De KNAW kan de Huisregels van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste Huisregels zijn van toepassing op alle daaropvolgende bezoeken van Bezoekers.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.