Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Over de instituten

Direct naar

  De KNAW is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en twee instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Ze zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. De KNAW-instituten nemen een prominente plaats in  de (internationale) wetenschap in. Ze functioneren als nationaal kenniscentrum en beheren en ontsluiten unieke en vaak wereldvermaarde collecties en/of onderzoeksfaciliteiten.

  Kennisbenutting

  Een belangrijk aandachtspunt van de KNAW-instituten is kennisbenutting. Om de KNAW-instituten en individuele KNAW‑onderzoekers daarbij te ondersteunen, heeft de KNAW het Knowledge Transfer Office (KTO) opgericht. Het KTO helpt bij het zoeken van de nodige expertise voor deze kennisbenutting en biedt ondersteuning op het gebied van subsidiewerving. Meer informatie over het KTO.

  Evaluatie

  De kwaliteit van de instituten wordt regelmatig getoetst door middel van onafhankelijke evaluatiecommissies. De evaluaties vinden plaats op basis van het Standard Evaluation Protocol en de bijbehorende KNAW-handleiding voor evaluaties van KNAW-instituten.

  Dierproeven

  Drie KNAW-instituten doen onderzoek met proefdieren: het Hubrecht Instituuthet Nederlands Instituut voor Ecologie en het Nederlands Herseninstituut. Het gaat vooral om vogels, knaagdieren en vissen. Er is een kleine groep primaten voor hersenonderzoek. Sinds 2011 legt de KNAW tweejaarlijks verantwoording af over haar proefdieronderzoek. Meer informatie vindt u op de themapagina.

  Permanente Commissie Nationale Instituten

  In navolging van de evaluatie van het portfolio van instituten hebben de besturen van KNAW en NWO in juni 2020 de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) ingesteld. De PCNI adviseert beide besturen in de komende jaren gevraagd en ongevraagd over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen.

  Lees verder op nwo.nl/pcni

  Erkennen & Waarderen

  De Nederlandse academische wereld maakt werk van het programma Erkennen en waarderen, een andere, bredere manier om wetenschappelijke medewerkers te erkennen voor het werk dat ze doen. Dat zal de komende jaren leiden tot veranderingen: in procedures om beurzen te krijgen, in de beoordeling van teamwerk, en in de manier van het waarderen van individuele kwaliteiten van medewerkers. Ook de KNAW heeft nu een eigen, op de organisatie toegesneden plan.

  Agenda Erkennen & waarderen 2022 – 2025

  Evaluatie van de portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

  Een onafhankelijk commissie heeft onderzocht of de instituten van NWO en KNAW voldoende toegerust zijn op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het rapport van deze portfolio-evaluatie naar de rol van de onderzoeksinstituten NWO en KNAW in het nationale kennislandschap is in februari 2019 verschenen.

  Meer informatie

  Wetenschappelijke integriteit

  De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW. De klachtenregeling is gebaseerd op de in juni 2012 herziene regeling van de Vereniging van Universiteiten.

  Meer informatie

  Klachtenregeling

  Hooglerarenbeleid

  Succesvolle wetenschap is in toenemende mate afhankelijk van samenwerkingsverbanden. De KNAW streeft dan ook naar sterke strategische samenwerkingsverbanden tussen haar instituten, universiteiten en andere kennisinstellingen. Benoemingen van KNAW-onderzoekers op leerstoelen is een gangbare manier om de samenwerking met universiteiten vorm te geven en verder uit te bouwen. De notitie Hooglerarenbeleid KNAW beschrijft de uitgangspunten van het hooglerarenbeleid van de KNAW en de procedures voor het vestigen van leerstoelen en het (her)benoemen van KNAW onderzoekers hierop.

  Meer informatie

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.